Zarządzenie nr 121 /2015

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 22 września 2015r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

 

            Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Urzędowi Miasta w Ostrowi Mazowieckiej nadaję Regulamin Organizacyjny w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 62/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej z późniejszymi zmianami.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

/-/ Jerzy Bauer

Załącznik:

Regulamin organizacyjny

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-09-22)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-09-25 13:04:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-09-25 13:09:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki