☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Sobota 26.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zespół Szkół Publicznych Nr 2

im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej

ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości (około 25 000 litrów rocznie)  na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1 (o parametrach spełniających normy PN-C-96024:2011).
 2. Ilość wykazana w ust.1 stanowi szacunkowe zapotrzebowanie na olej opałowy w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 roku. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w ilościach wynikających z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego (jednorazowe zamówienie około 5 000 litrów).
 3. Wykonawca zapewni dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami w ciągu maksymalnie jednego dnia roboczego od dnia przekazania zamówienia drogą telefoniczną.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia:

Należy wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej trzech dostaw oleju opałowego na kwotę 30.000,00zł (łącznie) oraz przedstawić dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.

 1. Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi.
 2. Wykonawca musi dysponować środkiem transportu spełniającym wymogi techniczne do przewozu paliw ciekłych, wyposażony w system pomiarowy (legalizowany licznik przepływowy), umożliwiający bezpośredni wlew oleju opałowego do zbiornika (znajdującego się w kotłowni budynku szkoły). Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji licznika.
 3. Podstawą skalkulowania ceny 1 litra oleju opałowego lekkiego stanowi cena bazowa (Decyzja cenowa producenta), obowiązująca w dniu 01.08.2015r. u danego producenta paliw, która będzie powiększona o marżę Wykonawcy i należny podatek VAT. Cena za olej opałowy ma uwzględniać koszty transportu i zatankowania do zbiornika. Wskazana przez Wykonawcę wartość marży do ceny producenta, zostanie ustalona na okres ujęty w Zapytaniu Ofertowym i nie będzie podlegała zmianie w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.
 4. Płatność nastąpi przelewem, osobno za każde zrealizowane zamówienie w terminie 14 dni, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Do formularza oferty należy załączyć:

 1. Oświadczenie, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia. – załącznik nr 3.
 2. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – załącznik nr 2 wraz z załączeniem dokumentów (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
 3. Kserokopia aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi (poświadczona za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy):

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie  opatrzonej napisem: „Oferta na zakup i dostawę oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej”.

Oferty należy składać do dnia 08.10.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2015r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Dorota Pasztaleniec – Dyrektor ZSP2, Pani Maria Snopczyńska - Kacperczyk – Sekretarz Szkoły, tel. (29) 745-44-12,
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33,  zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

2) Wykaz Dostaw (DOC, PDF)

3) Oświadczenie (DOC, PDF)

4) Wzór Umowy PDF

Wytworzył:
Dorota Pasztaleniec
(2015-10-01)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-10-01 15:43:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-10-01 15:55:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1560091