Zespół Szkół Publicznych nr 3

07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. Widnichowska 4

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Wykonanie parkingu poprzez utwardzenie placu w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Widnichowska 4 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączonym przedmiarze robót).

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie  parkingu poprzez utwardzenie placu  w Zespole  Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Widnichowska 4.
 2. Szczegółowy opis prac do wykonania w załączonym przedmiarze (zał. nr 3).
 3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu, przedmiarze robót oraz wzorze umowy.
 4. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, weryfikacji załączonej dokumentacji oraz prawidłowego obliczenia ceny ryczałtowej.
 5. Przewidzianą formą wynagrodzenia jest ryczałt. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego, obejmuje ono koszt wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (m.in. koszty robocizny, materiałów z uwzględnieniem kosztów zakupu, koszty pracy sprzętu koszty dojazdu/dostaw do siedziby Zamawiającego oraz wszelkie obciążenia kosztowe niezbędne do wykonania zamówienia) i nie będzie podlegało podwyższeniu. Wszelkie informacje kosztorysowo-ilościowe mają charakter szacunkowy i orientacyjny. Wykonawca ma obowiązek samemu określić szczegółowy zakres oraz ilość robót i dostaw koniecznych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia i na tej podstawie obliczyć cenę. Materiały zakupuje i dostarcza Wykonawca, materiały rozbiórkowe należy wywieźć na wysypisko na koszt Wykonawcy.
 6. Na etapie składania ofert nie jest wymagane załączenie do oferty kosztorysu ofertowego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy przedstawi Zmawiającemu w wersji papierowej kosztorys sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej (4 egzemplarze) zawierający ryczałtowy koszt wykonania poszczególnych elementów robót.
 7. Termin realizacji zamówienia: do 07.11.2015r.
 8. Warunki płatności: przelew 21 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wykonawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował należycie co najmniej dwie prace tożsame z opisem przedmiotu zamówienia. (Dokumenty potwierdzające spełnianie powyższego warunku Wykonawca załączy do oferty).

III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć:

 1. Wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – załącznik nr 2.
 2. Kserokopie dokumentów np. referencji (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzających należyte wykonanie co najmniej prac tożsamych z opisem przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Miasto Ostrów Mazowiecka i opatrzonej napisem: Wykonanie parkingu poprzez utwardzenie placu w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Widnichowska 4.

Oferty należy składać do dnia 15.10.2015r. do godz. 11.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w dniu 15.10.2015r.o godz. 11.15, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Elżbieta S. Mariańska – Dyrektor ZSP 3, tel. (29) 745-24-47,
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

2) Wykaz Usług (DOC, PDF)

3) Przedmiar robót ZIP

4) Wzór Umowy PDF

Wytworzył:
Elżbieta Stefania Mariańska
(2015-10-08)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-10-08 14:23:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-10-08 14:28:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki