INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

o zamiarze realizacji inwestycji drogowej i możliwości udostępnienia kanału technologicznego

 

Na podstawie art. 39 ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.), informuję o zamiarze realizacji niżej wymienionej inwestycji drogowej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka:

  1. Budowa ulicy Gen. Kukiela.

W ramach realizacji inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f Ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Zgodnie z art. 4 pkt. 15a ww. ustawy kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 39 ust. 6b Ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ostrowmaz.pl oraz przesłana do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-10-06)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-10-12 11:39:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-10-12 11:40:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki