☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Sobota 26.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miejskie Przedszkole Nr 2

ul. Zwycięstwa 2

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2 zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Zakup i dostawę kuchni gazowej firmy KROMET do siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej.

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa Kuchni gazowej firmy KROMET 6-palnikowej 900 KG-6PG z piekarnikiem gazowym wykonanej ze stali nierdzewnej, moc 49,5 kW, moc palników: 42kW (2x4,5; 2x7,5kW; 2x9kW), moc piekarnika 7,5 kW, 6 palników (w tym palniki dwukoronowe).
 2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. (siedziba Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Zwycięstwa 2). Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
 3. Wykonawca dołączy do oferty specyfikacje techniczne oferowanego urządzenia.
 4. Gwarancja: 24 miesiące.
 5. Cena ma uwzględniać koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez usterek. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany w terminie do 7 dni.
 7. Termin realizacji zamówienia: W ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.
 8. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data i godzina wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć:

1) Karty katalogowe/Specyfikacje techniczne umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kuchni gazowej z piekarnikiem do siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej”.

Oferty należy składać do dnia 29.10.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2015r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Wanda Zaręba – Dyrektor, tel. (+48) 698-907-208
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Wzór Umowy PDF


Ostrów Mazowiecka, dnia 23.10.2015r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22.10.2015r. Zamawiający otrzymał zapytania do treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i dostawę kuchni gazowej firmy KROMET do siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej:

Pytanie odnośnie warunków technicznych w miejscu dostawy. Czy to pomieszczenie na parterze na równym poziomie? Czy szerokość drzwi jest wystarczająca tj. ponad 90 cm + ok. 7cm uchwyty urządzenia?.

Odpowiedź Zamawiającego: Pomieszczenie kuchni znajduje się na parterze gdzie jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, przejście do kuchni ma około 114 cm.

Zamawiający

Wytworzył:
Wanda Zaręba
(2015-10-21)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-10-21 08:58:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-10-23 15:32:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1560091