☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Sobota 26.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1

im. Papieża Jana Pawła II

07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. Stefana Grota Roweckiego 6

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Zakup, dostawę i montaż dwóch zestawów interaktywnych, jednego komputera przenośnego oraz oprogramowania, do prowadzenia zajęć lekcyjnych w szkole.

I. Opis i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup, dostawa oraz montaż dwóch zestawów interaktywnych (dwóch tablic interaktywnych wraz z dwoma projektorami krótkoogniskowymi oraz dwóch komputerów przenośnych), jednego komputera przenośnego oraz oprogramowania Microsoft Office 2013 z licencją na 3 stanowiska, do prowadzenia zajęć lekcyjnych w Zespole Szkół Publicznych nr 1.
 2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego (Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Stefana Grota Roweckiego 6, 07-300 Ostrów Mazowiecka) na własny koszt i ryzyko.
 3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
 4. Wykonawca dołączy do oferty specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń.
 5. Cena ma uwzględniać koszty transportu i wniesienia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz  koszty montażu.
 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez usterek. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany w terminie do 7 dni.
 7. Termin realizacji zamówienia: W ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.
 8. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć:

1) Karty katalogowe/Specyfikacje techniczne umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch zestawów interaktywnych, komputera przenośnego oraz oprogramowania, do prowadzenia zajęć lekcyjnych w ZSP nr 1”.

Oferty należy składać do dnia 03.11.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2015r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Dorota Brzostek – Dyrektor ZSP1, tel. (29) 745-33-32, e-mail: zsp1ostrow@gmail.com;
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Opis przedmiotu zamówienia PDF

4) Wzór Umowy PDF

Wytworzył:
Dorota Brzostek
(2015-10-27)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-10-27 11:43:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-10-27 11:52:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1560091