Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Zakup i dostawę do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka fabrycznie nowych komputerów i oprogramowania”.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia.

 1.  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka fabrycznie nowych komputerów i oprogramowania tj.:
 • 2 szt. OptiPlex 9030 AIO 23'' FHD MT i5-4590S 8GB 500GB DVD_RW WIFI Win7P/W8.1P 3YNBD OptiPlex 9030 AIO 23'' FHD AG i5-4590S 8GB 500GB DVD_RW WIFI Win7P/W8.1P 3YNBD;
 • 5 szt. OptiPlex 3030 AIO 20'' HD+ i3-4160 4GB 500GB W7P/W8P 3YNBD;
 • 3 szt. MS Office 2013 dla użytkowników domowych i małych firm 32/64 bit BOX PL;
 • 2 szt. CorelDRAW Graphics Suite X7 BOX PL;
 • 4 szt. IrfanView.
 1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
 2. Wykonawca dołączy do oferty specyfikacje techniczne i karty katalogowe umożliwiające weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
 3. Gwarancja: gwarancje producenta.
 4. Cena ma uwzględniać koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia bez usterek. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze poszczególnego asortymentu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany w terminie do 7 dni.
 6. Termin realizacji zamówienia: W ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.
 7. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć:

1) Karty katalogowe/Specyfikacje techniczne umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka fabrycznie nowych komputerów i oprogramowania”.

Oferty należy składać do dnia 03.11.2015r. 09.11.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2015r. 09.11.2015r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Artur Kołodziej - insp. ds. informatyki, tel (29) 679-54-65, e-mail: admin@ostrowmaz.pl
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Zaproszenie do składania ofert PDF (Zmieniony 02.11.2015)

2) Formularz Oferty (DOC, PDF) (Zmieniony 02.11.2015)

3) Wzór Umowy PDF


Ostrów Mazowiecka, dnia 02.11.2015r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ POWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA

Szanowni Państwo!

1. Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.11.2015r. Zamawiający otrzymał zapytania do treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i dostawę do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka fabrycznie nowych komputerów i oprogramowania:

Czy komputery OptiPlex 9030 AIO 23'' FHD MT i5-4590S 8GB 500GB DVD_RW WIFI Win7P/W8.1P 3YNBD; muszą posiadać MT (czyli EKRAN DOTYKOWY)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonuje zmiany wymaganego modelu na urządzenie: OptiPlex 9030 AIO 23'' FHD AG i5-4590S 8GB 500GB DVD_RW WIFI Win7P/W8.1P 3YNBD.

2. Zamawiający doprecyzowuje również wymagania dot. oprogramowania CorelDRAW Graphics Suite X7 – Pakiet należy dostarczyć w wersji BOX PL.

Treść ogłoszenia oraz załącznika nr 1 (Formularz oferty) ulega zmienia zgodnie z ww. zapisami.

Informujemy ponadto, iż w treści ogłoszenia o zamówieniu dokonano następujących zmian:

- w sekcji nr III i IV zmieniono daty składania i otwarcia ofert:

Jest: "03.11.2015r.", a powinno być: "09.11.2015r.".

Zamawiający

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-10-27)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-10-27 14:14:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-11-02 15:37:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki