Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Zakup i dostawę do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka fabrycznie nowego sprzętu i akcesoriów komputerowych.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka fabrycznie nowego sprzętu komputerowego tj.:
 1.  

Ever Sinline Pro 5000

1 szt.

 1.  

APC RBC33 Do APC Back-UPS RS 1500

1 szt.

 1.  

CSB634WF2 do HP UPS R1500 G2 INTL

6 szt.

 1.  

GP 1272 12V 7.2Ah do EVER SINLINE 1200

2 szt.

 1.  

Karta rozszerzeń Slican CCT8AB

1 szt.

 1.  

KVM Base Link BL-KVM1908M z kompletnym okablowaniem

1 szt.

 1.  

Kamera BCS-DMIP3130AIR-V

1 szt.

 1.  

Zasilacz PoE-48PB

1 szt.

 1.  

Kontroler IP 8+16; 4x230V (Sky Control SC8110)

1 szt.

 1.  

Analogowy czujnik temperatury zewnętrzny (Sky Control SC501)

1 szt.

 1.  

Analogowy czujnik temperatury wewnętrzny (Sky Control SC500)

2 szt.

 1.  

Analogowy czujnik wibracji (Sky Control SC541)

1 szt.

 1.  

Analogowy czujnik wilgotności (Sky Control SC510)

1 szt.

 1.  

Routerboard 260GSP z wkładką SFP simplex 1Gb

3 szt.

 1.  

Wkładka SFP simplex 1Gb do switcha CISCO SG300-28SFP do połączenia z Routerboard 260GSP

3 szt.

 1.  

Patchcord SC/APC-SC/UPC, SM, SIMPLEX 0,5M

2 szt.

 1.  

Patchcord SC/APC-SC/UPC, SM, DUPLEX 1M

2 szt.

 1.  

Patchcord UTP Kat. 6e szary 0,25M

10 szt.

 1.  

Patchcord UTP Kat. 6e szary 0,5M

10 szt.

 1.  

Patchcord UTP Kat. 6e szary 1M

10 szt.

 1.  

Patchcord UTP Kat. 6e szary 2M

10 szt.

 1.  

Patchcord UTP Kat. 6e zielony 0,25M

5 szt.

 1.  

Patchcord UTP Kat. 6e zielony 0,5M

5 szt.

 1.  

Patchcord UTP Kat. 6e fioletowy 0,25M

5 szt.

 1.  

Patchcord UTP Kat. 6e fioletowy 0,5M

5 szt.

 1.  

Patchcord UTP Kat. 6e niebieski 0,25M

5 szt.

 1.  

Patchcord UTP Kat. 6e niebieski 0,5M

5 szt.

 1.  

Patchcord UTP Kat. 6e czerwony 0,25M

5 szt.

 1.  

Patchcord UTP Kat. 6e czerwony 0,5M

5 szt.

 1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. !!Uwaga!! Poz. 2, 3, 4 dostawa nowych akumulatorów i wymiana ich we wskazanych urządzeniach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i po godzinach pracy Urzędu. Wymienione /stare, zużyte/ akumulatory wykonawca odbierze do utylizacji.
 2. Wykonawca dołączy do oferty specyfikacje techniczne oferowanego sprzętu komputerowego.
 3. Gwarancja: gwarancje producenta.
 4. Cena ma uwzględniać koszty transportu do siedziby Zamawiającego oraz koszty odbioru i utylizacji starych, zużytych akumulatorów.
 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia bez usterek. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze poszczególnego asortymentu dostarczonego sprzętu komputerowego Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany w terminie do 7 dni.
 6. Termin realizacji zamówienia: W ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.
 7. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć:

1) Karty katalogowe/Specyfikacje techniczne umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka fabrycznie nowych sprzętów i akcesoriów komputerowych”.

Oferty należy składać do dnia 03.11.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2015r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Artur Kołodziej - insp. ds. informatyki, tel. (29) 679-54-65, e-mail: admin@ostrowmaz.pl
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Wzór Umowy PDF

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-10-27)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-10-27 15:00:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-10-27 15:02:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki