☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Sobota 26.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zespół Szkół Publicznych nr 1

im. Papieża Jana Pawła II

ul. Stefana Grota Roweckiego 6

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę kserokopiarki wraz z obsługą serwisową w okresie gwarancji.

I. Zakres przedmiotu zamówienia:

 1. Zakres zamówienia obejmuje:

1) dostawę, instalację i uruchomienie fabrycznie nowej i nieużywanej kserokopiarki typu KONICA MINOLTA BIZHUB 227, duplex, toner startowy na 28 000 stron. Szczegółowe parametry urządzenia:

 1. Prędkość druku - do 22 stron A4 / min.
 2. Pojemność papieru - standard: 1,100 arkuszy, max. 3600 arkuszy
 3. Rozmiary papieru - A5-A3, formaty niestandardowe, banner
 4. Pamięć - standardowa: 2 GB (max: 4 GB)
 5. Interfejsy - 10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0 - opcjonalnie WiFi
 6. Moc - mniej niż 1,5 kW
 7. Wymiary (szer. x głęb. x wys.) - 585 x 660 x 735 mm
 8. Waga - 56,5 kg
 9. Kopiowanie A4 w czerni i bieli: do 22 stron / min.
 10. Pierwsza kopia: 6.1 sekundy
 11. Czas nagrzewania: 20 sekund
 12. Rozdzielczość kopiowania: max. 600 x 600 dpi
 13. Odcienie szarości: do 256 poziomów szarości
 14. Oryginalny rozmiar: A5-A3
 15. Powiększenie: 25-400% w 0,1 - kroki%, auto-zoom
 16. Funkcje kopiowania: tworzenie broszur, rozdział, dodawanie okładek i separator kartek, kopia testowej (druk i ekran podglądu), cyfrowe funkcje przetwarzania, zapisać ustawienia, tryb plakatu, powtarzanie obrazu, kopia dowodu osobistego (z przodu po jednej stronie),

2) wniesienie we wskazane miejsce, zainstalowanie, podłączenie i uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego, (Zespół Szkół Publicznych nr 1 im. Papieża Jana Pawła II, ul. Stefana Grota Roweckiego 6, 07-300 Ostrów Mazowiecka),

3) dostarczenie w ramach wynagrodzenia za urządzenie materiałów eksploatacyjnych wymaganych do pierwszego uruchomienia,

4) dostarczenie wraz z Urządzeniem w szczególności:- instrukcji obsługi (sporządzoną w języku polskim, jeżeli dokument będzie sporządzony w innym języku niż polski, należy do tego dokumentu dołączyć tłumaczenie); - kart gwarancyjnych.

5) przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia.

6) bezpłatną obsługę serwisową w/w urządzenia w okresie gwarancji obejmującą:

a) Dostawę i wymianę części zużywających się w okresach gwarancji z częstotliwością zalecaną przez producenta.

b) Wykonywanie w okresach gwarancji dostaw i wymian materiałów eksploatacyjnych (np. bęben, developer) z częstotliwością zalecaną przez producenta (Nie dotyczy tonerów).

c) Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych z częstotliwością zalecaną przez producenta.

Dostarczane materiały eksploatacyjne i części zużywające się muszą być produktami oryginalnymi,  fabrycznie nowymi, nie przeterminowanymi, nie używanymi i nie pochodzącymi z odzysku.

8) Udzielenie gwarancji i rękojmi: minimum 36 miesięcy (zgodnie ze wzorem umowy).

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.
 2. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą foldery (prospekty) lub  inne podobne dokumenty zawierające nazwę i specyfikację techniczną (opis) oferowanego urządzenia.
 3. Wykonawca winien:

1) posiadać aktualny certyfikat producenta lub przedstawiciela producenta na terenie RP upoważniający do prowadzenia handlu i świadczenia usług serwisowych oferowanych urządzeń

2) złożyć oświadczenie, że posiada odpowiedni potencjał, wiedzę oraz doświadczenie do wykonywania serwisu oferowanych urządzeń.

 1. Zaoferowana cena ma uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia w tym: 1) koszty transportu i dojazdów do siedziby Zamawiającego; 2) koszty dostaw i wymiany części zużywających się oraz materiałów eksploatacyjnych (np. bęben, developer - Nie dotyczy tonerów) z częstotliwością zalecaną przez producenta; 3) koszty związane z wykonywaniem przeglądów konserwacyjnych z częstotliwością zalecaną przez producenta.
 2. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Termin wykonania zamówienia:

10 dni od daty zawarcia umowy (w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia kopiarki oraz przeszkolenia użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji).

III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena=100%

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu) do Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pok. nr 1 - Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1. Do oferty należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2),
 2. Foldery (prospekty) lub inne podobne dokumenty zawierające nazwę i specyfikację techniczną (opis) oferowanego urządzenia,
 3. Poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię aktualnego certyfikatu producenta lub przedstawiciela producenta na terenie RP upoważniający do prowadzenia handlu i świadczenia usług serwisowych oferowanego urządzenia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kserokopiarki wraz z obsługą serwisową w okresie gwarancji”.

Oferty należy składać do dnia 09.11.2015r.  13.11.2015r. do godz. 11.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, (pok. nr 103) w dniu 09.11.2015r. 13.11.2015r.  o godz. 11.20.

VI. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Dorota Brzostek – Dyrektor Szkoły, tel. (29) 74-533-32,
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski tel.(29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

Zaprszenie do składania ofert PDF

Nr 1-3: Formularz Oferty, Oświadczenie, Wzór Umowy (DOC, PDF)


Ostrów Mazowiecka, dnia 30.10.2015r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ POWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 29-30.10.2015r. Zamawiający otrzymał zapytania do treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: zakup i dostawę kserokopiarki typu KONICA MINOLTA BIZHUB 227 wraz z obsługą serwisową w okresie gwarancji:

1. W specyfikacji wymagają Państwo gwarancji z wymianą części według zaleceń producenta. Czy ewentualnie mogą Państwo jeszcze określić średnią ilość wydruków w skali miesiąca?

Odpowiedź Zamawiającego: średnia ilość wydruków w skali  miesiąca wynosi 6286 stron.

2. Czy urządzenie BIZHUB 227 powinno zawierać dodatkowe opcje?

Odpowiedź: urządzenie powinno zawierać dodatkowe opcje:

- Dwuprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów o pojemności 100 arkuszy A6-A3;

- Szafka producenta pod urządzenie z miejscem na przechowywanie np. papieru.

Treść ogłoszenia ulega zmienia zgodnie z ww. odpowiedziami.

Informujemy ponadto, iż w treści ogłoszenia o zamówieniu dokonano następujących zmian:

- w sekcji nr VI i V zmieniono daty składania i otwarcia ofert:

Jest: "04.11.2015r.", a powinno być: "09.11.2015r.".


Ostrów Mazowiecka, dnia 04.11.2015r.

POWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 04.11.2015r. Zamawiający dokonał zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu:

1) w sekcji nr I:

- w ust. 1 pkt 6) doprecyzowano, iż zakres zamówienia obejmuje bezpłatną obsługę serwisową urządzenia w okresie gwarancji;

- w ust. 5.  doprecyzowano jakie koszty muszą być wliczone w cenę wykonania zamówienia.

2) w sekcji nr IV i V:

 zmieniono daty składania i otwarcia ofert: Jest: "09.11.2015r.", a powinno być: "13.11.2015r.".

3) Zmianie uległa również treść § 4 ust. 6 i 7 Wzoru umowy.

Wytworzył:
Dorota Brzostek
(2015-10-28)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-10-28 15:25:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-11-04 15:43:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1560091