Ostrów Mazowiecka, dnia 2016-09-15

AB.6740.6.15.2016

 

OBWIESZCZENIE 

STAROSTY  OSTROWSKIEGO

 

Na podstawie art. 11a ust.1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. -  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych   ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 23) zawiadamiam, iż w dniu  2016-09-15 po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 2016-08-24,  została wydana decyzja nr 7/16 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej - polegającej na rozbudowie ul.Podstoczysko od km 0+000 do km 0+869 oraz ul.Witaminowej od km    0+000 do km 0+112,30 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z infrastrukturą  -  na działkach nr: 3614/8, 3696, 3680, 3659/4, 3655, 4413, 3643, 3609/6, 3611/3, 3611/9, 3319, 3642/2, 3652/1, 3656/1, 3659/12, 3659/14, 3677/1, 3681/1, 3693/1, 3697/3, 3615/4, 3615/6, 3705/1, 3706/1, 3717/4, 3584/2 w obrębie  ew. Ostrów Mazowiecka.

 

Wykaz działek pod realizację drogi (obręb ew. Ostrów Mazowiecka):

1. Działki  pasa drogowego: 3614/8, 3696, 3680, 3659/4, 3655, 4413, 3643, 3611/9, 3319,

 

2.  Działki  wynikające z projektu podziału nieruchomości:

 

 

 

Lp.

 

Oznaczenie działek przed wydaniem decyzji

 Działki

po podziale pozostające własnością dotychczasowych właścicieli

Działki przechodzące

 z mocy prawa na  rzecz  Miasta Ostrów Mazowiecka

 Pow. działki

w [ha] przechodząca na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka

1.

3609/2

3609/5

3609/6

0,0030

2.

3642

3642/1

3642/2

0,0012

3.

3652

3652/2

3652/1

0,0012

4.

3656

3656/2

3656/1

0,0012

5.

3659/3

3659/13

3659/12

0,0013

6.

3659/5

3659/15

3659/14

0,0013

7.

3677

3677/2

3677/1

0,0013

8.

3681

3681/2

3681/1

0,0012

9.

3693

3693/2

3693/1

0,0012

10.

3697/1

3697/4

3697/3

0,0012

11.

3615/2

3615/3

3615/4

0,0021

12.

3615/1

3615/5

3615/6

0,0042

13.

3705

3705/2

3705/1

0,0017

14.

3706

3706/2

3706/1

0,0001

15.

3717/1

3717/5

3717/4

0,0012

16.

3584

3584/1

3584/2

0,0012

 

 3. Działki wydzielone na poszerzenie drogi decyzją Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka nr BGR 6011/141/99 z dnia 21 grudnia 1999r. - przechodzące z mocy prawa na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka:

 

 

Lp.

 

Oznaczenie działek przed wydaniem decyzji

 

Pow.

 działki

 w [ha]

1.

3611/3

0,0029

     

            Projekt  podziału działek zawarty jest w materiałach do wniosku o  wydanie decyzji   o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

            Na podstawie art. 11f ust. 4 w/w ustawy informuję, że osoby będące stronami postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie mogą  zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy 3 Maja 51, pokój  nr 3 w godzinach od 800 do 1600 (we wszystkie dni robocze).

            Zgodnie z art. 49 ustawy "Kpa" zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

STAROSTA

/-/ Zbigniew Kamiński

Wytworzył:
Zbigniew Kamiński
(2016-09-15)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-09-20 11:19:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-09-20 11:25:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki