Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Naprawę i montaż ozdobnego oświetlenia ulicznego na okres świąteczno – noworoczny 2015/2016 na ulicach miasta oraz przed budynkiem Ratusza w Ostrowi Mazowieckiej, utrzymanie ciągłości oświetlenia oraz przechowywanie ozdobnego oświetlenia przez okres 10 miesięcy.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy (78 szt.) i montażu (łączna ilość - 108 szt.) ozdobnego oświetlenia ulicznego na okres świąteczno – noworoczny 2015/2016 na ulicach miasta oraz przed budynkiem Ratusza Miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 66.
 2. Zakres zamówienia obejmuje także:
  1. wykonanie 6 sztuk nowych dekoracji w kształcie istniejących dekoracji – gwiazdek, umieszczanych na słupach energetycznych w technologii węża LED – kolor: żółto-biały,
  2. dokonanie zmiany napisu noworocznego (z 2015 na 2016 rok),
  3. utrzymanie ciągłości oświetlenia w miesiącach od dnia montażu do dnia demontażu oraz zdjęcie dekoracji,
  4. przechowanie oświetlenia przez okres 10 miesięcy.
 3. Terminy wykonania zamówienia:
  1. naprawa oświetlenia i wykonanie 6 szt. nowych dekoracji - do dnia 05.12.2015r.,
  2. montaż oświetlenia przed budynkiem Ratusza do dnia 05.12.2015r.,
  3. montaż oświetlenia na ulicach miasta: w dniach od 05.12.2015 do 10.12.2015r.,
  4. utrzymanie ciągłości świecenia – od dnia montażu do dnia demontażu,
  5. zdjęcie oświetlenia (w dniach od 01.02.2016 do 13.02.2016r.),
 4. Zaoferowana przez Wykonawcę cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
 5. Część wynagrodzenia w wysokości 50% zaoferowanej kwoty, zostanie wypłacona w 2015r. wybranemu Wykonawcy po bezusterkowym wykonaniu prac, o których mowa w  sekcji I ust. 1 oraz ust. 2 a i b. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona w 2016r. po bezusterkowym wykonaniu prac, o których mowa w sekcji I ust. 2c.
 6. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Do formularza należy dołączyć:

1) Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i uprawnień oraz zaplecza technicznego do wykonania zamówienia – załącznik nr 2.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na naprawę  i montaż zewnętrznych dekoracji świątecznych”.

Oferty należy składać do dnia 27.11.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2015r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Grzegorz Czyronis, tel. (29)679-54-44, kom. 501-705-444
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska; Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Oświadczenie (DOC, PDF)

3) Formularz Oferty (DOC, PDF)

4) Wzór Umowy PDF

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-11-23)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-11-23 11:35:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-11-23 11:46:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki