☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Sobota 26.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. Trębickiego 10

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

( art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.- Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.) .

I. Zamawiający:

   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. H. Trębickiego 10

   NIP: 759-14-77-110, REGON: 000330980, tel. 29 645 21 31

II. Przedmiot zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa maszyny czyszcząco szorującej z funkcją zbierania wody o zasilaniu bateryjnym do stosowania na plażach basenowych z kompletem akcesoriów: uchwyt do pada, pad, szczotka twarda, szczotka tyneksowa.

Niezbędne parametry:

1. Baterie żelowe – minimalny czas pracy 3 godziny;

 2. Wbudowana ładowarka;

 3. Rama nośna wykonana ze stali kwasoodpornej;

 4. Szerokość robocza 40 – 45 cm;

 5. Zbiorniki wykonane z bardzo trwałego tworzywa;

 6. Ssawa wykonana ze stali nierdzewnej – aluminium;

 7. Regulacja mechanicznego docisku głowicy do podłogi;

 8. Regulacja gryfu maszyny;

 9. Podnoszona głowica;

 10. Elastyczne węże spustowe;

 11. Wyświetlacz stanu naładowania baterii;

 12. Oddzielne zbiorniki na wodę (czystą i brudną);

 13. Pływak separatora zapewniający skuteczne zabezpieczenie przed zalaniem silnka ssącego;

 14. Prosta budowa i łatwy dostęp do podzespołów maszyny.   

III. Zakres zamówienia:

      Zakres obejmuje zakup i dostawę.

  IV. Termin wykonania zamówienia  i warunki płatności:

  1. Termin realizacji zamówienia: zamówienie zrealizowane w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty i złożenia zamówienia.

   2. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT na wskazany rachunek bankowy.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta  powinna zawierać cenę netto, brutto, stawkę VAT , wypełniona czytelnie, trwale, bez skreśleń (maszynowo lub ręcznie).

 2. Oferta powinna być sporządzona na druku ” Zapytanie ofertowe”(zał. Nr 3 do  Regulaminu) do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka.

 3. Do oferty powinno być dołączone   oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia i w pełni je akceptuje (do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP  Ostrów Mazowiecka)

4. Do oferty należy dołączyć dokumenty dopuszczające maszynę do użytkowania w ośrodkach użyteczności publicznej (atesty).

5. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Ofertę należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

    07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Trębickiego 10 do sekretariatu do dnia 30.11.2015 r. do godz. 16:00.

2. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem  „Oferta na zakup i dostawę maszyny czyszczącej”

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2015 r.  w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Trębickiego 10 o godzinie 12 : 00 w pokoju nr 1-34.

4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury bez podania przyczyn.

VII. Ocena ofert:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert komisyjnie na podstawie następujących kryteriów:

  1. najniższa cena –  60%
  2. jakość – 20%
  3. parametry techniczne  - 20%

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ostrowmaz.pl, www.mosir.ostrowmaz.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

3. Złożenie niekompletnej oferty skutkuje jej odrzuceniem.

V III. Kontakt z Wykonawcą

      Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą jest:

      1. W zakresie merytorycznym: Bernard Pietkiewicz tel. 29 645 21 45.

      2. W zakresie formalnym: Anna Kordek tel. 29 645 21 37 

 

                                                                                                    /-/  Bartłomiej Pieńkowski

Załączniki:

Oświadczenie

Zapytanie ofertowe

Wytworzył:
Bartłomiej Pieńkowski
(2015-11-20)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-11-23 12:21:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-11-23 12:26:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1560091