Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie modernizacji monitoringu wizyjnego miasta Ostrów Mazowiecka poprzez wykonanie prac w: pomieszczeniach Komendy Powiatowej Policji oraz nowym pomieszczeniu (stanowisku pomocniczym) przy ul. Chopina 2.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie modernizacji monitoringu wizyjnego miasta Ostrów Mazowiecka poprzez wykonanie prac w: pomieszczeniach Komendy Powiatowej Policji (pomieszczenie dyżurnego powiatowego i pomieszczenie techniczne) oraz nowym pomieszczeniu  przy ul. Chopina 2 (stanowisku pomocniczym dla Centrum Dozoru KPP). Opis prac do wykonania znajduje się w załączonym wykazie (zał. nr 3).
 2. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, weryfikacji załączonej dokumentacji oraz prawidłowego obliczenia ceny ofertowej.
 3. Przewidzianą formą wynagrodzenia jest ryczałt. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego, obejmuje ono koszt wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (m.in. koszty robocizny, sprzętów i materiałów z uwzględnieniem kosztów zakupu, koszty pracy sprzętu koszty dojazdu/dostaw oraz wszelkie obciążenia kosztowe niezbędne do wykonania zamówienia) i nie będzie podlegało podwyższeniu. Wszelkie informacje kosztorysowo-ilościowe mają charakter szacunkowy i orientacyjny. Wykonawca ma obowiązek samemu określić szczegółowy zakres oraz ilość dostaw i prac koniecznych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia i na tej podstawie obliczyć cenę. Sprzęt i materiały zakupuje i dostarcza Wykonawca.
 4. Na etapie składania ofert nie jest wymagane załączenie do oferty wypełnionego wykazu prac. (zał. nr 3) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy przedstawi Zmawiającemu w wersji papierowej (4 egzemplarze) wykaz zawierający ryczałtowy koszt wykonania poszczególnych elementów prac.
 5. Termin realizacji zamówienia: 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
 6. Warunki płatności: przelew 21 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wykonawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował należycie co najmniej dwie prace polegające na wykonaniu monitoringu wizyjnego miasta/gminy w technice światłowodowej wraz z montażem i uruchomieniem centrum monitoringu (studia telewizyjnego).
 2. Dokumenty potwierdzające spełnianie powyższego warunku Wykonawca załączy do oferty.

III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć:

 1. Wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – załącznik nr 2.
 2. Kserokopie dokumentów np. referencji (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzających należyte wykonanie prac, o których mowa w sekcji II.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Miasto Ostrów Mazowiecka i opatrzonej napisem: „Oferta na Wykonanie modernizacji monitoringu wizyjnego miasta Ostrów Mazowiecka”.

Oferty należy składać do dnia 02.12.2015r. do godz. 11.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w dniu 02.12.2015r.o godz. 11.20, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 1. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl
 2. Informacje merytoryczne do uzyskania pod nr telefonu: (29) 679-54-65.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Wykaz Usług (DOC, PDF)

4) Zestawienie prac PDF

5) Wzór Umowy PDF

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-11-24)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-11-24 13:49:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-11-24 14:05:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki