☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Sobota 26.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Gimnazjum Publiczne nr 1

ul. Partyzantów 39

07-300 Ostrów Mazowiecka

NIP: 759-15-20-515, REGON 550719337

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.  Do niniejszego  postepowania  nie  stosuje  się  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Dyrektor Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i dostawę fabrycznie nowej kserokopiarki wraz z obsługą serwisową w okresie gwarancji.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Zakup i dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem fabrycznie nowej i nieużywanej kserokopiarki typu KONICA MINOLTA BIZHUB C224e – wersja bazowa wraz z opcjami dodatkowymi: DF 624 - podajnik oryginałów, PC 110 - podstawa z dodatkową kasetą na papier, FS 534 SD 511 - finisher zewnętrzny z opcją składania i broszurowania oraz tonery CMYK (kolory – 25 000 kopii,  czarny – 27 000 kopii). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do zapytania.
 2. Obsługa serwisowa: w okresie gwarancji.
 3. Termin wykonania zamówienia: do 21 grudnia 2015r.
 4. Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe urządzenia umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia oraz instrukcję obsługi w języku polskim.
 5. Cena ma uwzględniać koszty transportu do siedziby Zamawiającego, instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie pracownika z zakresu obsługi.
 6. Warunki płatności: przelew w ciągu 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury.
 7. Wymagane okresy gwarancji producenta: zgodnie ze specyfikacją techniczną (załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia).
 8. Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres min. 36 miesięcy liczony od daty odbioru.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty - załącznik nr 1 do zapytania w formie papierowej (osobiście, listem – liczy się data wpływu) do Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pok. nr 1 - Kancelaria Urzędu Miasta)  do dnia 03.12.2015 do godz. 11.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Do formularza należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.
 2. Karty katalogowe urządzenia umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
 3. Poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię aktualnego certyfikatu producenta lub przedstawiciela producenta na terenie RP upoważniającą do prowadzenia handlu i świadczenia usług serwisowych oferowanego urządzenia.

Oferta składana w formie papierowej powinna być zapakowana w jednej kopercie  opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowej kserokopiarki wraz z obsługą serwisową w okresie gwarancji.”

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.12.2015r. o godz. 11:20 w siedzibie Urzędu Miasta, pok. nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Ewa Subda - Dyrektor Szkoły, tel. 29 745-28-34;
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski,tel. 296 795 433; zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmiany treści  niniejszego  ogłoszenia  (w  tym  zmiany  terminu  składania  ofert)  z  uzasadnionych  przyczyn (Wykonawca  powinien  regularnie  odwiedzać stronę  BIP Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF

Załączniki nr 1-4 (DOC, PDF)

Wytworzył:
Ewa Subda
(2015-11-25)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-11-25 13:52:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-11-25 13:57:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1560091