☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Sobota 26.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ostrów Mazowiecka dnia 27.11.2015 r

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.- Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.).

I. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. H. Trębickiego 10,

NIP: 759-14-77-110, REGON: 000330980, tel. 29 645 21 31

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Naprawa dachu płaskiego na obiekcie przy ul. Trębickiego 10. Szczegółowy opis i zakres prac stanowi Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 12/ZC/2015.

III. Zakres zamówienia:

Zakres obejmuje: materiały, usunięcie starego poszycia wraz z utylizacją, naprawę uszkodzeń wynikłych w skutek nieszczelności oraz wykonanie nowego poszycia dachowego zgodnie ze sztuką budowlaną..

IV. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:

  1. Realizacja zamówienia w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia.

  2. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury na wskazany rachunek bankowy.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

  1. Oferta powinna zawierać cenę netto, brutto, podatek VAT, wypełniona czytelnie, trwale, bez skreśleń (maszynowo lub ręcznie).

  2. Oferta powinna być sporządzona na druku „Zapytanie ofertowe” (w załączeniu)

  3. Do oferty powinno być dołączone oświadczenie (w załączeniu), że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia i w pełni je akceptuje.

  4. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy dostarczyć pocztą, osobiście na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Trębickiego 10 do sekretariatu lub na e-mail: c.piechowicz@mosir.ostrowmaz.pl do dnia 8 grudnia 2015 r.

VII. Kontakt z Wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą są:

  1. - w zakresie merytorycznym: Cezary Piechowicz tel. 029 645 21 49

    - w zakresie formalnym: Anna Kordek tel. 029 645 21 34

Załączniki:

Wykaz Prac

Oświadczenie

Zapytanie Ofertowe

Wytworzył:
Bartłomiej Pieńkowski
(2015-12-01)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2015-12-01 12:02:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2015-12-01 12:09:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1560091