☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Sobota 26.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

Stanowisko  ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

 

  Zakres zadań na stanowisku                                        

1. prowadzenie spraw związanych z dzierżawami nieruchomości, użyczenia  nieruchomości, służebności, służebności przesyłu,

2. prowadzenie ksiąg inwentarzowych mienia komunalnego w formie papierowej,

3. prowadzenie rozliczeń związanych  z nabywaniem nieruchomości do zasobów komunalnych i ich zbywaniem,

4. ścisła współpraca z Wydziałem Realizacji Budżetu w zakresie prowadzenia elektronicznej ewidencji nieruchomości - wprowadzanie zmian,

5. przygotowywanie wniosków o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów  i ciężarów obciążających nieruchomości,

6. załatwianie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym dokonywanie wpisów w księgach wieczystych,

7. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu obrotu mieniem komunalnym,

8. prowadzenie spraw z zakresu zbywania nieruchomości (działek budowlanych i lokali mieszkaniowych) z zasobów komunalnych w tym:


- przygotowywanie wniosków na wyceny nieruchomości będących  przedmiotem zbycia zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
- sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,
- opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza Miasta sprawie zbywania nieruchomości komunalnych,
 - przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości komunalnych.
 

Wymagania niezbędne (formalne)

1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
2. Obywatelstwo polskie.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.                                                       
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków.
6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.  

                                                                       

Wymagania dodatkowe            

1. Preferowane wykształcenie w zakresie gospodarki nieruchomościami.                                 

2. Znajomość przepisów z zakresu: funkcjonowania samorządu gminnego, gospodarki nieruchomościami.                                   
3. Obsługa urządzeń biurowych.


                       

Warunki pracy na stanowisku

1. Miejsce świadczenia pracy: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka                               

2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo,  8 godzin dziennie.                                  

3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy.

4. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej  (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.

2. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.

3. Kserokopia dowodu osobistego.

4. Kwestionariusz osobowy.

5. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.

6. Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy).

7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).

9. Oświadczenia kandydata o:

a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,                                                                          
c) stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,
d) treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą  z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka
w kancelarii (parter, pokój nr 1) do dnia 14 grudnia 2015 r. z dopiskiem na kopercie:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami” wraz z podaniem imienia i nazwiska.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu,
bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie.
 

Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (www.bip.ostrowmaz.pl) oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

                                   

                                                          

Ostrów Mazowiecka, dnia 03.12.2015 r.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-12-03)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2015-12-03 15:50:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2015-12-03 16:05:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1560091