☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Środa 10.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i dostawę do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka: chłodziarko – zamrażarki, kuchenki mikrofalowej i czajnika elektrycznego.

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

1) chłodziarko – zamrażarki, wolnostojącej z funkcją NO FROST,  firmy LG/ELEKTROLUX/BOSCH/ WHIRLPOLL/SIEMENS:

 • wysokość od 180cm do 190 cm szerokość: od 55 cm do 65 cm,
 • głębokość: od 55cm do 67cm,
 • pojemność strefy chłodzenia (l): min. 200 ( na górze),
 • pojemność strefy zamrażania (l): od 60L do 95L ( na dole),
 • klasa efektywności energetycznej: A++

2) kuchenki mikrofalowej wolnostojącej o pojemność min. 20L, firmy: LG/SAMSUNG/AMICA/ZELMER/  WHIRLPOLL - moc mikrofal: max. 800 W,

3) czajnika elektrycznego o pojemności min. 1,7L firmy: ZELMER/TEFAL/BOSCH/SIEMENS:

 • stal nierdzewna,
 • moc: max. 2200W,
 • płaska grzałka płytowa.
 1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3-ego maja 66) wniesie i zainstaluje w wyznaczonym pomieszczeniu (pomieszczenie na drugim piętrze) na własny koszt i ryzyko. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
 2. Wykonawca dołączy do oferty specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń.
 3. Gwarancje: gwarancje producenta.
 4. Cena ma uwzględniać m.in. koszty transportu z wniesieniem do siedziby Zamawiającego i zainstalowaniem w wyznaczonym pomieszczeniu.
 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez usterek. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany w terminie do 7 dni.
 6. Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty podpisania umowy.
 7. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data i godzina wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć:

1) Karty katalogowe/Specyfikacje techniczne umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę: chłodziarko – zamrażarki, kuchenki mikrofalowej i czajnika elektrycznego”.

Oferty należy składać do dnia 16.12.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2015r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Marta Pietrzykowska –  tel. (29) 679-54- 77
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Wzór Umowy PDF

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-12-09)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-12-09 13:59:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-12-09 14:11:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1531389