Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i dostawę do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka telewizora z uchwytem montażowym ściennym, mini komputera, drukarki i oprogramowania antywirusowego.

 I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest  zakup i dostawa do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka telewizora z uchwytem montażowym ściennym, mini komputera, drukarki i oprogramowania antywirusowego dla potrzeb Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zał. nr 2).
  1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3-go Maja 66), wniesie do wyznaczonego pomieszczenia na własny koszt i ryzyko.. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
  2. Wykonawca dołączy do oferty specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń.
  3. Gwarancje: gwarancja producenta.
  4. Cena ma uwzględniać koszty transportu i wniesienia do siedziby Zamawiającego.
  5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez usterek. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany w terminie do 7 dni.
  6. Termin realizacji zamówienia:7 dni od daty podpisania umowy.
  7. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data i godzina wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć:

1) Karty katalogowe/Specyfikacje techniczne umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę: telewizora z uchwytem montażowym ściennym, mini komputera, drukarki i oprogramowania antywirusowego”.

Oferty należy składać do dnia 16.12.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2015r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

  1. w zakresie merytorycznym: Pan Artur Kołodziej –  tel. (29) 679-54- 65
  2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Opis przedmiotu zamówienia PDF

4) Wzór Umowy PDF

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-12-09)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-12-09 16:03:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-12-09 16:07:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki