☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Sobota 26.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

Stanowisko Kierownik Biura Obsługi Inwestycyjnej Miasta i Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych

Zakres zadań na stanowisku

Nadzór i organizacja pracy Biura Obsługi Inwestycyjnej Miasta i Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych, do którego podstawowych zadań należy:

1. Realizacja procesu inwestycyjnego we współpracy ze wszystkimi jego uczestnikami w zakresie inwestycji własnych miasta.

2. Współpraca merytoryczna w zakresie przeprowadzanych procedur przetargowych wyboru uczestników procesu inwestycyjnego dla inwestycji własnych miasta.

3. Opiniowanie wniosków dotyczących inwestycji samorządowych jednostek organizacyjnych, finansowanych ze środków samorządu miejskiego, pod kątem stopnia ich przygotowania, prawidłowości przedłożonych kosztorysów.

4. Analiza dokumentacji projektowo - kosztorysowej w przygotowaniu i przeprowadzaniu procedur przetargowych dotyczących realizacji projektów.

5. Weryfikowanie protokołów odbioru robót.

6. Ocena zasadności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych dotyczących inwestycji realizowanych przez miasto.

7. Monitorowanie postępu inwestycji realizowanych przez miasto.

8. Planowanie, przygotowanie i prowadzenie inwestycji miejskich.

9. Przygotowywanie umów na roboty budowlane i nadzory inwestorskie.

10. Prowadzenie rejestru realizowanych inwestycji i ponoszonych wydatków.

11. Prowadzenie rozliczeń finansowych zadań inwestycyjnych.

12. Uczestniczenie w przekazywaniu zrealizowanych inwestycji przyszłym użytkownikom bądź administratorom.

13. Koordynowanie budowy i rozbudowy urządzeń komunalnych.

14. Przedłożenie propozycji podziału środków finansowych na poszczególne zadania w ramach istniejących funduszy.

15. Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości z zakresu realizacji inwestycji.

16. Pozyskiwania informacji o ogłaszanych konkursach, projektach i programach pomocy zagranicznej i krajowej na zadania realizowane przez Miasto Ostrów Mazowiecka.

17. Uczestnictwa w pozyskiwaniu „ środków unijnych” i innych zewnętrznych na zadania realizowane przez Miasto Ostrów Mazowiecka,

Wymagania niezbędne (formalne)

1. Wykształcenie wyższe.

2. Co najmniej pięcioletni staż pracy.

3. Obywatelstwo polskie.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw Publicznych

5. Nieposzlakowana opinia.

6. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie w/w obowiązków.

7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

1.Preferowane wykształcenie w zakresie budownictwa.

2.Doświadczenie w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego, sporządzania kosztorysów i analizy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

3. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, prawa budowlanego, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych aktów prawnych.

4. Obsługa urządzeń biurowych.

Warunki pracy na stanowisku

1. Miejsce świadczenia pracy: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie

3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy.

4. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.

Wymagane dokumenty

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.

2. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.

3. Kserokopia dowodu osobistego.

4. Kwestionariusz osobowy.

5. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.

6. Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy.

7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

8. Oświadczenia kandydata:

a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,

d) treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj, Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).

 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w kancelarii (parter, pokój nr 1) do dnia 21 grudnia 2015 r. z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Biura Obsługi Inwestycyjnej Miasta i Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych” wraz z podaniem imienia i nazwiska.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie.

Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (www.bip.ostrowmaz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

BURMISTRZ

/-/ Jerzy Bauer

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 10.12.2015 r.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-12-10)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-12-10 12:19:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-12-10 12:26:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1560091