☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Środa 10.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

 

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Wykonywanie konserwacji sieci wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku Ratusza ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie konserwacji sieci wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku Ratusza ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
 • Budynek posiada: 3 kondygnacje naziemne, 1 kondygnację podziemną, 1 klatkę schodową.
 • Powierzchnia zabudowy budynku wynosi: 888,20 m2 .
 • Powierzchnia użytkowa wynosi: 1 213,14m2 .
 • Kubatura: 9 513,70 m3
 1. Zakres zamówienia:

1) Dokonywanie konserwacji sieci wodno- kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania obejmujących stały nadzór, który zapewni ich prawidłowe działanie i obejmować będzie w szczególności:

 1. odpowietrzanie grzejników,
 2. likwidacja przecieków w sieci centralnego ogrzewania przy zaworach, grzejnikach, śrubunkach itp.,
 3. usuwanie niedrożnych odcinków kanalizacji sanitarnej,
 4. likwidowanie przecieków baterii zainstalowanych przy umywalkach, zlewozmywakach, toaletach, pisuarach,
 5. wykonywanie pozostałych niezbędnych czynności związanych z diagnostyką, zabezpieczeniem awarii sieci wodno- kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

2) Pozostawania w gotowości do pełnienia całodobowych dyżurów w dni wolne od pracy i w święta oraz w dni powszednie w celu przyjmowania zgłoszeń i usuwania awarii.

 1. W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usuwania  nie później niż w ciągu jednej godziny od momentu jej zgłoszenia.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi osobiście i z  najwyższą starannością lub za wiedzą i zgodą Zamawiającego – przez osobę trzecią, posiadającą wymagane umiejętności, działającą na odpowiedzialność Wykonawcy.
 3. Koszt materiałów i części, których wartość w ciągu jednego miesiąca nie przekracza kwoty 100,00 złotych brutto ponosi Wykonawca.
 4. W przypadku zaistnienia konieczności zakupu materiałów lub części, których wartość  w  ciągu jednego miesiąca przekroczy kwotę 100,00 zł brutto, ich koszt ponosi Zamawiający na podstawie  przedłożonej faktury z dołączoną szczegółową specyfikacją.
 5. Koszty materiałów lub części przekraczające w ciągu jednego miesiąca  wartość  100,00zł brutto ponosi Zamawiający na  podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
 6. Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
 7. Zamawiający w celu prawidłowego skalkulowania ceny ofertowej przez Wykonawcę zaleca osobiste zapoznanie się ze stanem technicznym i zakresem prac będących przedmiotem zamówienia.
 8. Wykonawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca załączy dowody poświadczające posiadanie co najmniej 3 - letniego doświadczenia w zakresie konserwacji oraz usuwania awarii sieci wodno- kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.
 9. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r.
 10. Warunki płatności: przelew 14 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 Do formularza należy dołączyć:

1) Wykaz usług (załącznik nr 2)

2) Poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy kopie dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej 3 – letniego doświadczenie w zakresie konserwacji oraz usuwania awarii sieci wodno- kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na wykonywanie konserwacji sieci wodno - kanalizacyjnej i sieci centralnego ogrzewania w budynku Ratusza w Ostrowi Mazowieckiej”.

Oferty należy składać do dnia 21.12.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2015r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- w zakresie merytorycznym: Pani Beata Rewkowska, tel.602 263 093

- w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Wykaz Usług (DOC, PDF)

4) Wzór Umowy PDF 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-12-14)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-12-14 17:19:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-12-14 17:22:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1531389