Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Wykonywanie konserwacji centrali telefonicznej w budynku Ratusza ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie konserwacji centrali telefonicznej w budynku Ratusza ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.:

 1. Budynek posiada: 3 kondygnacje naziemne, 1 kondygnację podziemną
 2. Zakres zamówienia obejmuje:
 • wykonywanie konserwacji centrali telefonicznej polegającej na:
 1. usuwaniu usterek,
 2. włączaniu i wyłączaniu abonentów,
 3. sprawdzaniu funkcjonowania i odblokowania łącza abonenta, generacji nowych abonentów,
 4. nadawaniu i zmianie uprawnień na poszczególnych numerach,
 5. kontroli poprawności konfiguracji  rekordów taryfikacyjnych,
 6. administracji abonentami i planem organizacyjnym w systemie taryfikacyjnym- prowadzenie planu organizacyjnego abonentów i dokonywanie bieżącego przydziału do organizacji i kont rozliczeniowych,
 7. archiwizowaniu danych taryfikacyjnych;
 • wykonywania konserwacji wewnętrznej sieci telefonicznej w budynku Ratusza polegającej na:
 1. bieżącym sprawdzaniu sprawności  funkcjonowania sieci telefonicznej, wykrywaniu i usuwaniu uszkodzeń,
 2. przyjmowaniu zgłoszeń o uszkodzeniach linii i aparatów telefonicznych oraz natychmiastowym reagowaniu w celu przywrócenia łączności (czas reakcji nie może przekroczyć 1 godziny),
 3. krosowaniu na polecenie Zamawiającego numerów abonentów na przełącznicy głównej i skrzynkach piętrowych, a także przełącznicy centrali,
 4. bieżącym dokumentowaniu zmian na przełącznicy głównej i skrzynkach piętrowych,
 5. instalowaniu i modernizacji, zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego linii i gniazd telefonicznych w budynku Ratusza;
 • utrzymania w ruchu i należytym stanie technicznym urządzeń końcowych (telefonów i telefaksów) polegającym na  podłączeniu i konfiguracji urządzeń końcowych (aparatów telefonicznych, telefaksów);
 • sporządzania raz w miesiącu zestawień rozmów telefonicznych.
 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi osobiście i z  najwyższą starannością lub za wiedzą i zgodą Zamawiającego – przez osobę trzecią, posiadającą wymagane umiejętności, działającą na odpowiedzialność Wykonawcy.
 2. Czynności określone w sekcji I ust. 1 i 2 wykonywane będą jeden raz w miesiącu i obejmowały będą  stały nadzór oraz dbanie o sprawne działanie centrali telefonicznej i wewnętrznej sieci telefonicznej w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.
 3. W przypadku zaistnienia awarii w okresie obowiązywania umowy oraz konieczności zakupu części lub podzespołów Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany.
 4. Koszt zakupu części lub podzespołów ponosi Zamawiający na podstawie prawidłowo  wystawionej przez  Wykonawcę faktury z dołączoną szczegółową specyfikacją.
 5. Zakup przez Wykonawcę części i podzespołów wymaga wcześniejszej akceptacji i zgody Zamawiającego.
 6. Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
 7. Zamawiający w celu prawidłowego skalkulowania ceny ofertowej przez Wykonawcę zaleca osobiste zapoznanie się ze stanem technicznym i zakresem prac będących przedmiotem zamówienia.
 8. Wykonawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca załączy dowody poświadczające posiadanie co najmniej 3 - letniego doświadczenia w zakresie wykonywania usług polegających na konserwacji centrali telefonicznej.
 9. Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 10. Warunki płatności: przelew 14 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 Do formularza należy dołączyć:

1) Wykaz usług (załącznik nr 2)

2) Poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy kopie dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej 3 – letniego doświadczenie w zakresie konserwacji centrali telefonicznej.

3) kserokopię decyzji o nadaniu NIP,

4) kserokopię decyzji o nadaniu numeru REGON.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Wykonywanie konserwacji centrali telefonicznej w budynku Ratusza w Ostrowi Mazowieckiej.

Oferty należy składać do dnia 21.12.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2015r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

-w zakresie merytorycznym: Pani Beata Rewkowska, tel.602 263 093

-w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33,  zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Wykaz Usług (DOC, PDF)

3) Wzór Umowy PDF 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-12-14)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-12-14 17:33:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-12-14 17:40:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki