Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Prowadzenie Szaletu Miejskiego w roku 2016.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest Prowadzenie Szaletu Miejskiego usytuowanego w parku miejskim (przy ulicy Partyzantów/3 Maja) w Ostrowi Mazowieckiej.
 2. Do obowiązków prowadzącego Szalet Miejski należeć będzie:
  1. zapewnienie dozoru w szalecie,
  2. utrzymanie i konserwacja szaletu: utrzymanie należytego porządku na dojściach do szaletu i czystości wokół szaletu miejskiego, usuwanie liści, śmieci i innych nieczystości z terenu przyległego do szaletu (chodniki i nasyp wokół szaletu),
  3. ponoszenie kosztów za pobór wody, odprowadzanie ścieków, zużytą energię elektryczną i cieplną
  4. zapewnienie środków czystości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szaletu, w tym środków dezynfekcyjnych i odświeżających,
  5. wykonywanie bieżących napraw obiektu i utrzymania go w stanie niepogorszonym,
  6. prowadzenie szaletu w wymaganych przez Zamawiającego godzinach i dniach tygodnia.
 3. Wykonawca zapewni pracę Szaletu Miejskiego przez co najmniej 8 godzin dziennie w dni powszednie w godzinach 10.00 – 18.00, a w soboty w godzinach 9.00 – 15.00.
 4. W wyjątkowych sytuacjach (np. uroczystości miejskie) Wykonawca zapewni pracę szaletu w niedzielę. Zamawiający powiadomi Wykonawcę co najmniej 7 dni przed terminem o potrzebie otwarcia szaletu i godzinach otwarcia.
 5. Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenie w wykonywaniu podobnych zadań.
 6. W przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do skrócenia okresu wypowiedzenia umowy.
 7. Zaoferowana cena ma uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania usługi.
 8. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2016 do 31.12.2016r.,
 9. Warunki płatności: przelew 14 dni, wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na prowadzenie Szaletu Miejskiego w roku 2016”.

Oferty należy składać do dnia 22.12.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2015r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Grzegorz Czyronis, tel. (29)679-54-44, kom. 501-705-444; Pani Aleksandra Renik, tel. (29)679-54-38,
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl
 3. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-12-15)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-12-15 17:13:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-12-15 17:16:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki