Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania cenowego na wykonywanie konserwacji i obsługi technicznej systemów alarmowych, zainstalowanych w budynkach Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej oraz Lokalnego Centrum Kompetencji w Ostrowi Mazowieckiej.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  • Konserwacja i obsługa techniczna systemu alarmowego i centrali alarmowej Integra 128, zainstalowanych w budynku Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.
  • Konserwacja i obsługa techniczna systemu alarmowego i centrali alarmowej Centrala LightSYS wraz z klawiaturą LCD RM432PKPOENA, zainstalowanych w budynku Lokalnego Centrum Kompetencji przy ulicy Partyzantów 7A w Ostrowi Mazowieckiej.
  • Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych systemów alarmowych raz w kwartale. Zakres konserwacji:
   1. sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania wszystkich podzespołów wchodzących w skład systemu alarmowego,
   2. sprawdzenie funkcjonowania urządzeń transmisji alarmu,
   3. sprawdzenie i pełna konserwacja akumulatorów oraz wymiana akumulatorów w czasookresach zapewniających sprawne funkcjonowanie,
   4. sprawdzenie stanu izolacji przewodów oraz przeglądów czujek alarmowych (około 112 w Urzędzie Miasta),
   5. sprawdzenie sprawności działania całego systemu poprzez wywołanie próbnych alarmów włamanie, napad, sabotaż, pożar, zalanie.
  • Usuwanie awarii systemu alarmowego w przeciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia.
  • Modernizacja instalacji alarmowej według zaleceń Zamawiającego.
  • Rekonfiguracja centrali alarmowej zgodnie ze zleceniem Zamawiającego.
 2. Wykonawca powinien posiadać ważną do końca 2016 roku Koncesję techniczną ochrony mienia oraz licencję II stopnia technicznej ochrony mienia.
 3. Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem min. dwóch usług na konserwowaniu i obsłudze technicznej systemów alarmowych przez łączny okres min. 24 miesięcy.
 4. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.
 5. Warunki płatności: raz na kwartał, przelew 14 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena za 1 kwartał wykonywania usługi=100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

1. Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres zzp@ostrowmaz.pl podając w treści:

1) nazwę i dane firmy,

2) cenę brutto za 1 kwartał wykonywania zamówienia oraz

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania ofert w imieniu Wykonawcy.

2. Do oferty należy dołączyć (kopie dokumentów w formie cyfrowej):

1) Koncesję techniczną ochrony mienia;

2) Licencję II stopnia technicznej ochrony mienia;

3) Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie min. dwóch usług polegających na konserwowaniu i obsłudze technicznej systemów alarmowych przez łączny okres min. 24 miesięcy. Wymóg załączenia dokumentów nie dotyczy usług wykonywanych na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka.

IV. Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 23.12.2015r. do godz. 14.00

V. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Artur Kołodziej, tel. (29)679-54-65, admin@ostrowmaz.pl
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl
 3. w zakresie formalnym: Pan Marzena Grabowska, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Wydanie niniejszego rozeznania cenowego nie zobowiązuje Miasta Ostrów Mazowiecka do akceptacji oferty w całości lub w części, bez względu na jej zawartość cenową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert PDF


Ostrów Mazowiecka, dnia 23.12.2015r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22.12.2015r. Zamawiający otrzymał zapytania do treści zaproszenia do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania cenowego na: wykonywanie konserwacji i obsługi technicznej systemów alarmowych, zainstalowanych w budynkach Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej oraz Lokalnego Centrum Kompetencji w Ostrowi Mazowieckiej.

1. Do zapytań nie dołączono propozycji umów: na monitorowanie i konserwację. Czy Państwo będziecie akceptować umowy dostarczone przez zleceniobiorcę?

Odpowiedź Zamawiającego: Po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający przedstawi wybranemu Wykonawcy projekt umowy. W projekcie uwzględnione zostaną istotne postanowienia zawarte w zaproszeniu do składania ofert oraz niniejszych odpowiedziach. Pozostałe warunki umowy zostaną doprecyzowane z w drodze negocjacji z Wykonawcą.

2. Czy umowa konserwacji obejmuje wyłącznie sama robociznę?

Odpowiedź: Umowa obejmować będzie koszty dojazdów i robocizny.

3. Kto ponosi koszty ewentualnych wymian sprzętu?

Odpowiedź: Jeżeli upłynął termin gwarancji na sprzęt koszty wymiany poniesie Zamawiający po ich uprzednim przedstawieniu i zaakceptowaniu.

4. Kto ponosi koszty interwencji technicznych pomiędzy okresami konserwacji?

Odpowiedź: Koszty dojazdu i wyceny prac ponosi Wykonawca.

5. Pytania dot. wymogu "Usuwania awarii systemu alarmowego w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia":

- czy systemy mają być naprawione w tym czasie, czy może ma być podjęta akcja serwisowa zmierzająca do naprawy (w przypadku trudności z częściami zamiennymi taki termin jest mało realny)?

- czy ten czas napraw dotyczy również dni wolnych od pracy?

Odpowiedź: 12 godzin to czas reakcji na przystąpienie do usunięcia awarii. Czas napraw dotyczy również dni wolnych od pracy.

Umowa będzie zawierać karę umowną dla Wykonawcy: w przypadku nie dotrzymania terminu (czasu reakcji na przystąpienie do usunięcia awarii) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% kwartalnego wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

6. Kto ponosi koszty modernizacji i rekonfiguracji instalacji według zaleceń Zamawiającego?

Odpowiedź: Koszty modernizacji i rekonfiguracji w ramach przeglądu ponosi Wykonawca.

7. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę licencji zabezpieczenia technicznego II stopnia. W świetle obecnych przepisów te licencje przestały funkcjonować, proszę o informację co należy załączyć do oferty?

Odpowiedź: Należy posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. DZ. U. z 2014 r. poz. 1099 z późn. zm.)

Zamawiający zmienia treść zaproszenia do składania ofert w ww. zakresie.

Zamawiający

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-12-21)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-12-21 13:48:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-12-23 11:23:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki