Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania cenowego na wykonywanie monitoringu lokalnych systemów alarmowych zainstalowanych w budynkach Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej oraz Lokalnego Centrum Kompetencji w Ostrowi Mazowieckiej.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Monitoring lokalnych systemów alarmowych w budynkach: Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3-go Maja 66 oraz Lokalnego Centrum Kompetencji przy ulicy Partyzantów 7A w Ostrowi Mazowieckiej. – całodobowo 7 dni w tygodniu poprzez aktywne prowadzenie obserwacji sygnału odbieranego z obiektu, a w przypadku otrzymania sygnału o alarmie, powiadomienie o nim Zamawiającego i wysłanie grupy interwencyjnej.
 2. Wykonawca zapewni gotowość i interwencje załóg patrolowo-interwencyjnych wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego, które podejmą działania ochronne po każdym zgłoszeniu alarmowym i w każdym zagrożeniu wykrytym podczas monitorowania.
 3. Dojazd do chronionych obiektów odbędzie się w czasie nie dłuższym niż 5 minut od czasu zaalarmowania.
 4. Wykonawca zobowiąże się do prowadzenia rejestru dotyczącego zaistniałych zdarzeń dotyczących obiektów (kradzieże, wandalizm, trwałe uszkodzenia, usterki, rozboje itp.) oraz bezpłatne udostępnienie rejestrów i bilingów Zamawiającemu na każde żądanie; niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych zdarzeniach oraz codzienne przesyłanie drogą elektroniczną protokołów, a także sporządzanie comiesięcznych sprawozdań z przeprowadzonych prac.
 5. Wykonawca zobowiąże się do współpracy z Policją i Strażą Miejską podczas zaprowadzania porządku publicznego w ochranianych obiektach, a także z innymi służbami w przypadku wystąpienia zagrożenia.
 6. Wykonawca zobowiąże się do prowadzenia wzmożonej kontroli obiektów, szczególnie w godzinach nocnych.
 7. Wykonawca powinien posiadać ważną do końca 2016 roku koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.
 8. Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem min. dwóch usług polegających na ochronie osób i mienia przez łączny okres min. 24 miesięcy.
 9. Cena podana w ofercie obowiązywać będą podczas trwania umowy i nie ulegnie zmianie.
 10. Termin realizacji zamówienia: Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na czas określony od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
 11. Warunki płatności: przelew raz na kwartał, 14 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena za 1 kwartał wykonywania usługi=100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

1. Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres zzp@ostrowmaz.pl podając w treści:

1) nazwę i dane firmy,

2) cenę brutto za 1 kwartał wykonywania zamówienia oraz

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania ofert w imieniu Wykonawcy.

2. Do oferty należy dołączyć (kopie dokumentów w formie cyfrowej):

1) Oświadczenie o posiadanych na terenie Ostrowi Mazowieckiej grupach interwencyjnych,

2) Aktualna Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia;

3) Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie min. dwóch usług polegających na ochronie osób i mienia przez łączny okres min. 24 miesięcy. Wymóg załączenia dokumentów nie dotyczy usług wykonywanych na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka.

IV. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 23.12.2015 r. do godz. 14.00.

V. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Artur Kołodziej, tel. (29)679-54-65, admin@ostrowmaz.pl
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl
 3. w zakresie formalnym: Pan Marzena Grabowska, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Wydanie niniejszego zaproszenia do składania ofert nie zobowiązuje Miasta Ostrów Mazowiecka do akceptacji oferty w całości lub w części, bez względu na jej zawartość cenową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert PDF


Ostrów Mazowiecka, dnia 22.12.2015r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22.12.2015r. Zamawiający otrzymał zapytania do treści zaproszenia do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania cenowego na: wykonywanie monitoringu lokalnych systemów alarmowych zainstalowanych w budynkach Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej oraz Lokalnego Centrum Kompetencji w Ostrowi Mazowieckiej.

1. Prosimy o sprecyzowanie wymogu określonego w ust. 4 sekcji I "Opis przedmiotu i zakres zamówienia" dotyczącego codziennego przesyłania drogą elektroniczną protokołów, a także sporządzania comiesięcznych sprawozdań z przeprowadzonych prac. Nadmieniamy, że w dotychczasowej praktyce spotkaliśmy się wyłącznie z procedurą przedkładania comiesięcznych wydruków (lub w formie elektronicznej ) ze zdarzeń wygenerowanych przez system alarmowy.

2. Ponadto uważamy, że wymóg określony w ust 3 sekcji I tzn. dojazd do chronionych obiektów w czasie do 5 minut może być nierealny do zrealizowania w ciągu dnia kiedy występuje wysoki poziom ruchu pojazdów lub panują niekorzystne warunki drogowe.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1

Protokoły przesyłane drogą elektroniczną należy przesłać tylko w wypadku wystąpienia zdarzenia. Jeśli w danym dniu żadne zdarzenie (kradzieże, wandalizm, trwałe uszkodzenia, usterki, rozboje itp. nie wystąpiło - nie ma potrzeby wysyłania żadnego protokołu. Analogicznie w sytuacji gdy w ciągu miesiąca nie ma zdarzeń nie trzeba wysyłać comiesięcznych sprawozdań z przeprowadzonych prac;

Zamawiający zmienia treść zaproszenia do składania ofert w ww. zakresie.

Ad. 2

Zamawiający nie zmieni zapisu dot. czasu dojazdu do chronionych obiektów.

Zamawiający

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-12-21)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-12-21 15:01:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-12-22 14:06:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki