☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Sobota 26.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 07-300 Ostrów Mazowiecka

 ul. Trębickiego 10

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.- Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.).

I. Zamawiający:

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. H. Trębickiego 10,

 NIP: 759-14-77-110, REGON: 000330980, tel. 29 645 21 31

 II. Przedmiot zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest:

 Świadczenie usług polegające na kompleksowej obsłudze w zakresie służby BHP .

III. Zakres zamówienia:

 Szczegółowy zakres:

1. Kompleksowa obsługa w zakresie BHP (realizacja zadań służby bhp), wynikająca w szczególności z przepisów: Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. Z 2014 r. Poz.1502), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 109 poz.704, z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860, z późn. zm.), obejmująca:

- nadzór nad Zamawiającym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- prowadzenie wymaganej dokumentacji bhp,

- prowadzenie szkoleń wstępnych dla nowo zatrudnionych oraz innych osób wg potrzeb Zamawiającego,

- prowadzenie dokumentacji powypadkowej,

-prowadzenie kontroli warunków pracy,

-dokonywanie ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

-doradztwo w zakresie bhp,

-sprawozdawczość z zakresu bhp,

-doraźne opracowywanie analizy stanu bhp.

2. Szkolenia okresowe w dziedzinie BHP dla zatrudnionych osób wg potrzeb Zamawiającego.

 IV. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:

 1. Termin realizacji zamówienia: comiesięcznie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

 2. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT na wskazany rachunek bankowy. Rozliczenie miesięczne po zakończonym okresie rozliczeniowym.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna zawierać cenę netto, brutto, stawkę VAT , wypełniona czytelnie, trwale, bez  skreśleń (maszynowo lub ręcznie).

 2. Oferta powinna być sporządzona na druku ” Zapytanie ofertowe”(zał. Nr 3 do Regulaminu) do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka.

 3. Do oferty powinno być dołączone oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią  ogłoszenia i w pełni je akceptuje (do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej  Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka)

 4. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Ofertę należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,  07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Trębiciego 10 do sekretariatu do dnia 29 grudnia 2015 r do  godz. 16:00.

 2. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Oferta na usługi BHP”.

 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 grudnia 2015 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  ul. Trębickiego 10 o godzinie 13:00 w pokoju nr 1-34.

 4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia  procedury bez podania przyczyn.

VII. Ocena ofert:

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert komisyjnie na podstawie następujących kryteriów :

 1. najniższa cena – 100%

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści ogłoszenie na  stronie internetowej www.bip.ostrowmaz.pl, www.mosir.ostrowmaz.pl , oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 3. Złożenie niekompletnej oferty skutkuje jej odrzuceniem.

V III. Kontakt z Wykonawcą

 Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Monika Dobkowska tel. 29 645 21 34

 2. w zakresie formalnym: Anna Kordek tel. 29 645 21 34

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Oświadczenie

Ostrów Mazowiecka, dnia 29.12.2015 r.

 

Wyjaśnienie

 

    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w zapytaniu ofertowym Nr15/ZC/2015 na kompleksowe usługi w zakresie BHP przez niedopatrzenie wystąpił błąd.

Oferty złożone na błędnym druku wezmą udział w postępowaniu.

Wytworzył:
Bartłomiej Pieńkowski
(2015-12-21)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-12-22 14:01:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2015-12-30 13:49:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1560091