☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 20.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

ZP.271.4.2016

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2015r., poz. 2164) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza Państwa do przedstawienia oferty na udzielanie porad prawnych dla osób pochodzących z rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz innymi środkami psychoaktywnymi z terenu miasta Ostrów Mazowiecka.

I. Zakres i warunki zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dla rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz środkami psychoaktywnymi z terenu miasta Ostrów Mazowiecka, w ilości 8 godzin miesięcznie (po dwie godziny w tygodniu).
  2. Porady będą udzielane w Urzędzie Miasta w Ostrowi Mazowieckiej we wtorki godzinach (16.00-18.00).
  3. Wykonawca zobowiąże się do składania Zamawiającemu co miesiąc sprawozdań z przeprowadzonych porad.
  4. Osoba udzielająca porad musi posiadać wpis na listę radców prawnych lub adwokatów. Wykonawca załączy do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie warunku (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem).
  5. Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2016r.
  6. Wynagrodzenie brutto obejmować będzie całość kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia (łącznie z kosztami dojazdów do Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej).
  7. Warunki płatności: ryczałt miesięczny, przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.

II. Kryteria oceny ofert:  Najniższa cena=100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1.

Do oferty należy dołączyć:

1) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku dysponowania osobą posiadająca wpis na listę radców prawnych lub adwokatów (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Udzielanie porad prawnych dla osób pochodzących z rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz innymi środkami psychoaktywnymi z terenu miasta Ostrów Mazowiecka”.

Oferty należy składać do dnia 22.01.2016r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2016r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

Osobami upoważnionymi do kontaktu są:

  1. Pani Dorota Ambroziak - Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka, tel.: (29)679-54-53, Pani Lidia Runo – Inspektor ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, integracji społecznej tel.: (29)679-54-63.
  2. Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29)679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

2) Wzór Umowy PDF

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-01-14)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-01-14 13:00:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-27 15:55:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814220