Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 07-300 Ostrów Mazowiecka

 ul. Trębickiego 10

 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.- Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.) .

I. Zamawiający:

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. H. Trębickiego 10

 NIP: 759-14-77-110, REGON: 000330980, tel. 29 645 21 31.

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

 Zakup i dostawa środków czystości. Szczegółowy opis i wykaz ilości na 2016 rok stanowi Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1/ZC/2016 (I pakiet, II pakiet, III pakiet ).

 Każdy pakiet stanowi osobne zapytanie i oferta powinna być złożona osobno na każdy pakiet.

III. Zakres zamówienia:

 Zakup i dostawa środków czystości.

 Dostawa i montaż pomp do dozowania profesjonalnych środków czystości.

 IV. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:

 1. Termin realizacji zamówienia: zamówienie roczne na 2016 rok z dostawami wg bieżących potrzeb średnio jeden raz w miesiącu. Umowa do 31.12.2016 r.

 2. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT na wskazany rachunek bankowy.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna zawierać cenę netto, brutto, stawkę VAT , wypełniona czytelnie, trwale, bez skreśleń (maszynowo lub ręcznie).

 2. Oferta powinna być sporządzona na druku ” Zapytanie ofertowe”(zał. Nr 3 Regulaminu) do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka. Do oferty dołączyć należy formularz asortymentowo cenowy (załącznik Nr 1 do zapytania Nr 1/ZC/2016 do pobrania na stronie Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka)

 3. Do oferty powinno być dołączone oświadczenie , że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia i w pełni je akceptuje (do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka)

 4. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

 VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Ofertę należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Trębickiego 10 do sekretariatu do dnia 25 stycznia 2016 r do godz. 16:00.

 2. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na środki czystości”.

 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 stycznia o godz. 10: 00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Trębickiego 10 w pokoju nr 1-34.

 4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury bez podania przyczyn.

VII. Ocena ofert:

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert komisyjnie na podstawie następujących kryteriów:

  1. najniższa cena – 50%
  2. zgodność prametrów z wymogami – 30%
  3. jakość - 20%

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ostrowmaz.pl, www.mosir.ostrowmaz.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 3. Złożenie niekompletnej oferty skutkuje jej odrzuceniem.

 4. W przypadku niespełniania wymogów jakościowych przez którykolwiek środek, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zakupu tego środka.

V III. Kontakt z Wykonawcą

 Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą są:

 1. w zakresie merytorycznym: Bernard Pietkiewicz tel. 29 645 21 45

 2. w zakresie formalnym: Anna Kordek tel. 29 645 21 34

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

I pakiet

II pakiet

III pakiet

Oświadczenie

Wytworzył:
Bartłomiej Pieńkowski
(2016-01-11)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-01-14 13:39:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-01-20 11:50:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki