☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 21.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

ZP.271.8.2016

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie inwentaryzacji fragmentu sieci telekomunikacyjnej kolidującej
z projektowanym rondem u zbiegu ulic: Sikorskiego, Lubiejewskiej, Pocztowej i Prusa
w Ostrowi Mazowieckiej.

 I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. W zakresie przedmiotu zamówienia należy wykonać inwentaryzację fragmentu sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowanym rondem u zbiegu ulic: Sikorskiego, Lubiejewskiej, Pocztowej i Prusa w Ostrowi Mazowieckiej.

2. Dokumentacja inwentaryzacyjna powinna uwzględniać:

  1. uzgodnienia inwentaryzacji z właściwymi operatorami sieci,
  2. plan sytuacyjny zinwentaryzowanych urządzeń,
  3. zakres kolizji występującej w związku z projektowanym rondem,
  4. wstępne zakresy przebudowy kolidujących urządzeń,
  5. inne opracowania niezbędne do uzyskania rezultatu umowy.

3. Zamawiający wymaga, aby:

  1. dokumentacja inwentaryzacyjna była sporządzona i przekazana w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD - część opisowa, rysunki w formacje PDF,
  2. dokumentacja inwentaryzacyjna stanowiąca przedmiot umowy zawierała pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

4. Obowiązki Wykonawcy są określone szczegółowo w projekcie umowy (Załącznik nr 3).

Dokumentację inwentaryzacyjną należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 276).

II. Warunki udziału w postępowaniu

1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy odpowiedniego doświadczenia: Należy wykazać się sporządzeniem co najmniej dwóch dokumentacji technicznych lub inwentaryzacji dla branży telekomunikacyjnej.

2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do pracy w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Na etapie składania ofert weryfikacja powyższego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia (Zał. Nr 2). Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

III. Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy.

IV. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%

VI. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu ofertyzałącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Zał. Nr 2).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Wykonanie inwentaryzacji fragmentu sieci telekomunikacyjnej kolidującej
z projektowanym rondem u zbiegu ulic: Sikorskiego, Lubiejewskiej, Pocztowej i Prusa w Ostrowi Mazowieckiej.

Oferty należy składać do dnia 01.02.2016 r. do godz. 11.00.

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2016 r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

VIII. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

  1. w zakresie merytorycznym: Pan Daniel Choinka, tel. (29) 679-54-61
  2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF

2. Formularz Oferty (DOC, PDF)

3. Oświadczenie (DOC, PDF)

4. Wzór Umowy PDF

5. Szkic z lokalizacją proponowanej budowy JPG

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-01-22)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-01-22 15:54:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-27 15:55:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814220