Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

Stanowisko: ds. oświaty w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu

Zakres zadań na stanowisku

1. zbieranie i przetwarzanie informacji niezbędnych do przygotowywania diagnoz i analiz w zakresie przewidzianym kompetencjami oraz prowadzenia bazy danych i sprawozdawczości,

2. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

3. organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów miejskich jednostek oświatowych:

a) prace związane z powoływaniem komisji konkursowych oraz ich obsługą organizacyjno - techniczną,

b) przygotowywanie dokumentacji związanej z powierzaniem stanowisk dyrektorom miejskich placówek: zarządzeń Burmistrza i aktów powołania,

4. zbieranie materiałów oraz przygotowywanie projektów ocen pracy nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły,

5. prowadzenie ewidencji placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż JST,

6. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem oraz likwidacją placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest miasto Ostrów Mazowiecka,

7. zadania związane z organizacją nauczania indywidualnego uczniów,

8. zadania związane z zapewnieniem uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie odbywa się na podstawie art. 71 b ustawy o systemie oświaty, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek kształcenia specjalnego,

9. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów wraz z opiekunami do szkoły lub ośrodka,

10. współorganizacja i udział w naradach, spotkaniach, szkoleniach organu prowadzącego,

11. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem młodocianych pracowników.

 

Wymagania niezbędne (formalne)

1. Wykształcenie wyższe magisterskie.

2. Trzyletni staż pracy.

3. Obywatelstwo polskie.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

5. Nieposzlakowana opinia.

6. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków.

7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe

1. Doświadczenie zawodowe w zakresie oświaty.

2. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks Postępowania Administracyjnego, o systemie oświaty, Karta Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych aktów prawnych.

3. Obsługa urządzeń biurowych oraz programów z zakresu oświaty.

 

Warunki pracy na stanowisku

1. Miejsce świadczenia pracy: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka.

2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.

3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy.

4. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.

2. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.

3. Kserokopia dowodu osobistego.

4. Kwestionariusz osobowy.

5. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.

6. Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy).

7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).

9. Oświadczenia kandydata o:

a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

c) stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,

d) treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w kancelarii (parter, pokój nr 1) do dnia 8 lutego 2016 r. z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty” wraz z podaniem imienia i nazwiska.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie.

Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (www.bip.ostrowmaz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 28.01.2016 r.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-01-28)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-01-28 14:31:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-01-28 14:34:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki