Gimnazjum Publiczne  nr 1

07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. Partyzantów 39

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) - art. 4 pkt 8.

Dyrektor Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Remont pomieszczeń po pożarze w Gimnazjum Publicznym nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Partyzantów 39.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest Remont pomieszczeń po pożarze w Gimnazjum Publicznym nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Partyzantów 39.
  2. Szczegółowy opis prac do wykonania w załączonym przedmiarze (zał. nr 3).
  3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu, przedmiarze robót oraz wzorze umowy.
  4. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, weryfikacji załączonej dokumentacji oraz prawidłowego obliczenia ceny ryczałtowej.
  5. Przewidzianą formą wynagrodzenia jest ryczałt. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego, obejmuje ono koszt wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (m.in. koszty robocizny, materiałów z uwzględnieniem kosztów zakupu, koszty pracy sprzętu koszty dojazdu/dostaw do siedziby Zamawiającego oraz wszelkie obciążenia kosztowe niezbędne do kompleksowego wykonania zamówienia) i nie będzie podlegało podwyższeniu. Materiały zakupuje i dostarcza Wykonawca, materiały rozbiórkowe należy wywieźć na wysypisko na koszt Wykonawcy.
  6. Na etapie składania ofert nie jest wymagane załączenie do oferty kosztorysu ofertowego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy przedstawi Zmawiającemu w wersji papierowej kosztorys sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej (4 egzemplarze) zawierający ryczałtowy koszt wykonania poszczególnych elementów robót.
  7. Termin realizacji zamówienia: do 12.02.2016 r.    23.02.2016r.
  8. Warunki płatności: przelew 21 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Miasto Ostrów Mazowiecka i opatrzonej napisem: „Remont pomieszczeń po pożarze w Gimnazjum Publicznym nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Partyzantów 39”.

Oferty należy składać do dnia 05.02.2016r. 11.02.2016r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w dniu 05.02.2016r. 11.02.2016r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

  1. w zakresie merytorycznym: Pani Elżbieta S. Mariańska – Dyrektor ZSP 3, tel. (29) 745-24-47, Pani Ewa Subda - Dyrektor Szkoły, tel. 29 745-28-34
  2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn. Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF Zmienione

2) Formularz Oferty (DOC, PDF) Zmienione

3) Przedmiar robót  ZIP Zmienione

4) Wzór Umowy PDF Zmienione


Ostrów Mazowiecka, 29.01.2016

INFORMACJA O SPROSTOWANIU TREŚCI ZŁĄCZNIKA

Informujemy, iż w treści Ogłoszenia o zapytaniu ofertowym (wersja w formacie pdf do pobrania) wystąpiła omyłka - podano nieprawidłowe daty złożenia i otwarcia ofert:

Jest: "08.02.2016r.", a powinno być: "05.02.2016r."

Pozostała treść załącznika pozostaje bez zmian.


Ostrów Mazowiecka, dnia 03.02.2016r.

POWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA i ZAŁĄCZNIKÓW

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż treści w treści ogłoszenia o zamówieniu na: Remont pomieszczeń po pożarze w Gimnazjum Publicznym nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Partyzantów 39 dokonano następujących zmian:

1) W związku z koniecznością rozszerzenia zakresu robót (pomalowania całego korytarza szatni) zmienia się treść załącznika nr 3 (Przedmiar robót);

2) W ust. 7 sekcji nr I (Opis przedmiotu i zakres zamówienia) zmieniono termin realizacji zamówienia:

Jest: "12.02.2016r. ", a powinno być: "23.02.2016r.";

3) w sekcji nr II i IV zmieniono daty składania i otwarcia ofert:

Jest: "05.02.2016r.", a powinno być: "11.02.2016r.";

4) w związku z powyższym zmienia się treść załącznika nr 1 (Formularz Oferty) oraz Wzoru umowy;

5) W ust. 1 sekcji nr V (Kontakt z Wykonawcą) zmieniono osobę upoważnioną do udzielania informacji w zakresie merytorycznym:

Jest: " Pani Elżbieta S. Mariańska – Dyrektor ZSP 3, tel. (29) 745-24-47;", a powinno być: " Pani Ewa Subda - Dyrektor Szkoły, tel. 29 745-28-34;"

 

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

Wytworzył:
Ewa Subda
(2016-01-28)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-01-28 15:49:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2016-02-03 16:06:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki