☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 21.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

ZP.271.14.2016

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę tuszy i tonerów dla Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka w roku 2016.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego) tonerów i tuszy, wymienionych w formularzu cenowym - załączniku nr 2 do zapytania, dla potrzeb Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (z wyłączeniem pozycji od 14 do 37 załącznika nr 2). Wykonawca może zaproponować taki produkt, który będzie spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe jak produkt określony w załączniku do zapytania. W ofertach równoważnych należy wskazać producenta i nazwę oferowanych produktów oraz ich parametry.
 3. Ilości wykazane w załączniku nr 2 stanowią szacunkowe zapotrzebowanie na tonery i tuszy w okresie od lutego 2016r. do 31 grudnia 2016 r. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w ilościach wynikających z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Wykonawca zapewni dostawę tonerów i tuszy, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami w ciągu maksymalnie jednego dnia roboczego od dnia przekazania zamówienia drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
 4. Wykonawca zobowiąże się dostarczać towar na własny koszt, w godzinach pracy jednostki Zamawiającego, w terminie uzgodnionym telefonicznie z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego.
 5. Wszystkie jednostkowe ceny netto wskazane przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ujęty w zapytaniu ofertowym i nie będą podlegały podwyższeniu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostaw wynikających z rzeczywistych aktualnych potrzeb z zachowaniem cen podanych w ofercie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zamówienie towarów w ilościach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
 7. Wykonawca udzieli 12-miesiecznej gwarancji, liczonej od daty dostawy i zobowiąże się do dostarczenia sprawnych, fabrycznie nowych tonerów i tuszy w czasie 6 godzin roboczych liczonych od chwili otrzymania zgłoszenia o wadliwych i niesprawnych tonerach i tuszach.
 8. W przypadku nieprawidłowego działania dostarczonych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, telefaksów i kserokopiarek, które spowodują uszkodzenie urządzeń drukujących i kopiujących, Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawy uszkodzeń na własny koszt, a także ponieść wszelkie koszty związane z transportem uszkodzonego sprzętu.
 9. Wykonawca zobowiąże się do nieodpłatnego odbioru zużytych wkładów tuszy i tonerów
 10. Płatność nastąpi przelewem, osobno za każde zrealizowane zamówienie w terminie 21 dni, po dostarczeniu towaru zgodnego z wymaganiami Zamawiającego oraz prawidłowo wystawionej faktury.

II. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2016 roku.

III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę na zrealizowanie zamówienia należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć: Formularz cenowy - załącznik nr 2.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów i tuszy”

Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka) do dnia 17.02.2016r. do godz. 11.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2016r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Michał Duda, tel. (29)679-54-65, e-mail: admin@ostrowmaz.pl
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

1. Zapytanie ofertowe PDF

2. Załącznik nr1: Formularz Ofertowy (DOC, PDF)

3. Załącznik nr2: Formularz Cenowy (XLS, PDF)

4. Załącznik nr3: Wzór Umowy PDF


Odpowiedzi na zapytania do ogłoszenia

Informujemy, iż w dniu 12.02.2016r. wpłynęły zapytania do ogłoszenia na: „Zakup i dostawę tuszy i tonerów dla Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka w roku 2016”.

Odpowiedzi Zamawiającego w załączniku (PDF).

Ostrów Mazowiecka, 15.02.2016r.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-02-09)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-02-09 09:40:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-27 15:55:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814220