Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i dostawę do siedziby Urzędu Miasta Ostrów bindownicy grzebieniowej do grzbietów plastikowych i profesjonalnej gilotyny do cięcia kartek.   

 I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego:
  1. Bindownicy grzebieniowej do grzbietów plastikowych dziurkującej minimum 30 kartek(80g/m2),oprawiającej minimum 500 kartek (80g/m2), posiadającej funkcję:
 • separatora kartek (dla sprawniejszego procesu dziurkowania bez potrzeby liczenia kartek),
 • automatycznej deselekcji noży dla formatu A5,
 • pozycjonowania kartek (automatyczne centrowanie dla właściwego dziurkowania bez przerw na krawędziach dokumentu).
  1. Profesjonalnej gilotyny do cięcia kartek o następujących parametrach:
 • długość cięcia minimum 440mm,
 • jednorazowe cięcie minimum 400 kartek (80g/m2),
 • automatyczny docisk papieru,
 • osłona bezpieczeństwa blokującą dostęp do ostrza,
 • regulowany ogranicznik formatu,
 • na blacie podstawowe szablony formatów.
 1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3-go Maja 66), wniesie do wyznaczonego pomieszczenia na własny koszt i ryzyko. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
 2. Wykonawca dołączy do oferty specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń.
 3. Gwarancje: gwarancja producenta.
 4. Cena ma uwzględniać koszty transportu i wniesienia do siedziby Zamawiającego.
 5.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez usterek. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany w terminie do 7 dni.
 6. Termin realizacji zamówienia:10 dni od daty podpisania umowy.
 7. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data i godzina wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć:

1) Karty katalogowe/Specyfikacje techniczne umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka Bindownicy grzebieniowej do grzbietów plastikowych”.

Oferty należy składać do dnia 19.02.2016r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2016r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Piotr Siejk –  tel. (29) 679-54-45
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Wzór Umowy PDF


Ostrów Mazowiecka, 16.02.2016r.

Odpowiedzi na zapytania do ogłoszenia

Zapytania do ogłoszenia na Zakup i dostawę do siedziby Urzędu Miasta Ostrów bindownicy grzebieniowej do grzbietów plastikowych i profesjonalnej gilotyny do cięcia kartek:

1. Czy wyrażają Państwo zgodę na zaoferowanie bindownicy grzebieniowej z systemem wyłączania 21 noży dziurkujących umożliwiających oprawę dokumentów o różnym formacie, w tym również formatu A5?

2. Czy wyrażają Państwo zgodę na zaoferowanie bindownicy bez funkcji separatora i pozycjonowania kartek?

3. Czy wyrażają Państwo zgodę na zaoferowanie gilotyny o poniższych parametrach:
- długość cięcia 420 mm;
- jednorazowe cięcie 400 kartek A4/70g;
- regulowany ogranicznik formatu;
- na blacie podstawowe szablony formatu;

Odpowiedź na pyt. 1-3: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzeń o parametrach niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-02-11)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-02-11 10:42:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2016-02-16 12:54:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki