Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 07-300 Ostrów Mazowiecka

 ul. Trębickiego 10

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

( art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.- Dz. U. z 2010 nr 113

poz. 759 ze zm.) .

I. Zamawiający:

    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. H. Trębickiego 10 NIP: 759-14-77-110, REGON: 000330980, tel. 29 645 21 31

 II. Przedmiot zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest:

  Zakup i dostawa tonerów i tuszy do drukarek, artykułów biurowych, piśmiennych i papieru kserograficznego. Szczegółowy opis i wykaz ilości na 2016 rok  stanowi Załącznik Nr 1 do  zapytania ofertowego Nr 3/ZC/2016.

III. Zakres zamówienia:

       Zakres obejmuje zakup i  dostawę.

   IV. Termin wykonania zamówienia  i warunki płatności:

         1.  Termin realizacji zamówienia: zamówienie roczne do 31.12.2016 r. z dostawami wg   bieżących potrzeb średnio jeden raz w miesiącu.

       2. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT na wskazany  rachunek bankowy.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

     1. Oferta  powinna zawierać cenę netto, brutto, stawkę VAT , wypełniona czytelnie, trwale, bez   skreśleń (maszynowo lub ręcznie).

     2. Oferta powinna być sporządzona na druku ” Zapytanie ofertowe”(zał. Nr 3 do Regulaminu)  do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl  oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka. Do oferty dołączyć należy formularz asortymentowo   cenowy (załącznik Nr 1 do zapytania Nr 3/ZC/2016 do pobrania na stronie  Zamawiającego oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka)

     3. Do oferty powinno być dołączone  oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia i  w pełni je akceptuje (do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej  Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP  Ostrów Mazowiecka)

     4. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

   1. Ofertę należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,  07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Trębiciego 10 do sekretariatu do dnia  19 lutego 2016 r do   godz. 16:00.

  1. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Oferta na zakup i dostawę materiałów biurowych MOSiR”.

      3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lutego 2016 r.  w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji   ul. Trębickiego 10, o godzinie 11:00 w pokoju nr 1-34.

      4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury bez podania przyczyn.

VII. Ocena ofert:

     Zamawiający dokona oceny ważnych ofert komisyjnie na podstawie następujących kryteriów :

     1. najniższa cena – 100%

     2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ostrowmaz.pl, www.mosir.ostrowmaz.pl , oraz   na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

     3. Złożenie niekompletnej oferty skutkuje jej odrzuceniem.

V III. Kontakt z Wykonawcą

      Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą jest:

      1. w zakresie merytorycznym: Agnieszka Jaroszewska tel. 29 645 21 31

      2. w zakresie formalnym:  Anna Kordek tel. 29 645 21 37

 

Załaczniki:

1. Zapotrzebowanie

2. Oświadczenie

2. Zapytanie Ofertowe

Wytworzył:
Bartosz Pieńkowski
(2016-02-11)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2016-02-11 14:53:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2016-02-11 15:06:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki