☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 20.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie konserwacji i obsługi technicznej części systemu klimatyzacyjnego zainstalowanego w budynku Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji i obsługi technicznej części systemu klimatyzacyjnego (zakres zamówienia nie obejmuje jednostek podlegających gwarancji) t.j.:
  1. przeprowadzanie dwóch okresowych konserwacji systemu zapewniających prawidłową pracę  klimatyzatorów,
  2. informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na sprawne działanie  systemu klimatyzacyjnego,
  3. wykonywania napraw systemu klimatyzacyjnego zainstalowanego w budynku Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka tj. usunięcie awarii systemu klimatyzacji oraz doprowadzenie do poprawnego działania  poszczególnych urządzeń  i połączeń wchodzących w jego skład. 
 1. Okresowa konserwacja systemu wykonywana będzie dwa razy w roku  tj. w okresie wiosenno-letnim i jesienno-zimowym i obejmować będzie:
 1. badanie szczelności urządzeń,
 2. czyszczenie filtrów i parowników,
 3. uzupełnianie czynnika chłodzącego,
 4. wykonywanie pozostałych czynności związanych z obsługą techniczną systemu klimatyzacyjnego w tym diagnostyka, naprawa, wymiana części i podzespołów, usuwanie awarii.
 1. System składa się z  klimatyzatorów typu: MULTIINVENTER FUJITSU GENERAL, Modele: AS7UFADR, ASY12USCCW, ASYA09LACM, ASYA12LACM, ASYA30LCCE, AOY30LMAW4, AOYR30LCT, AOY18LMAK2, AO54UJBMR, AOY12USCC. Liczba  jednostek wewnętrznych (ściennych) - 19 szt.; Liczba  jednostek zewnętrznych - 7 szt.
 2. Wykonawca czynności związane z obsługą techniczną systemu klimatyzacyjnego prowadzić będzie zgodnie z wymogami instrukcji obsługi.
 3. W przypadku awarii czas reakcji od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego nie może przekroczyć 48 godzin. Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
 4. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy jest określony w umowie, która jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia (załącznik nr 3).
 5. Zamawiający w celu prawidłowego obliczenia ceny ofertowej przez Wykonawcę zaleca osobiste zapoznanie się ze stanem technicznym i zakresem prac będących przedmiotem zamówienia.
 6.  Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. Osoby dokonujące obsługi technicznej klimatyzatorów muszą posiadać świadectwa kwalifikacji lub certyfikaty zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. (Dz. U. poz. 881).
 7. Termin wykonywania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016r.
 8. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

1) Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i uprawnień do wykonania zamówienia  - załącznik nr 2,

2) Poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie świadectw kwalifikacji lub certyfikatów zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. (Dz. U. poz. 881)

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na wykonywanie konserwacji części systemu klimatyzacyjnego zainstalowanego w budynku Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej”.

Oferty należy składać do dnia 19.02.2016r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2016r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Marta Pietrzykowska, tel.(29)679-54-35
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert PDF

2. Formularz Oferty (DOC, PDF)

3. Oświadczenie (DOC, PDF)

4. Wzór Umowy PDF


Ostrów Mazowiecka, 16.02.2016r.

Odpowiedzi na zapytania do ogłoszenia

Zapytania do ogłoszenia na wykonywanie konserwacji i obsługi technicznej części systemu klimatyzacyjnego zainstalowanego w budynku Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej:

 

1. Czy w którymkolwiek obiekcie dostęp do urządzeń jest utrudniony (konieczność demontażu sufitów itp.)?

Odpowiedź Zamawiającego:  Dostęp do urządzeń nie jest utrudniony.   

 2. Czy w którymkolwiek obiekcie wysokość, jednostki zew./wew. Wymaga użycia dodatkowego sprzętu (dźwigu, podnośnika)?

Odpowiedź Zamawiającego:  Nie jest konieczne dysponowanie dodatkowym sprzętem.   

 3. W jakich godzinach można wykonywać prace serwisowe?

Odpowiedź Zamawiającego:  Prace serwisowe należy wykonywać w godzinach 16:00-20:00.  

 

Zamawiający 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-02-11)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-02-11 13:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-27 15:55:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814220