Zarządzenie Nr 16 /2016

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 11 lutego 2016r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta  Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi   w art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015r.  poz. 1515 ), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.  z 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka nr XXXVIII/244/2010 z dnia 13 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi   i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego miasta Ostrów Mazowiecka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam:

§1

Przeprowadzić konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r.

§2

1.Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 oraz  formularza zgłaszania opinii.

2. Wzór formularza zgłaszania  opinii stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§3

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji, wraz z projektem Rocznego Programu Współpracy na rok 2016, zostanie dodatkowo zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 66.

 

§4

Projekt Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r. stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

        

Burmistrz Miasta

  

   /-/ Jerzy Bauer

 

Załaćzniki

Formularz zgłaszania opini

Projekt Uchwały

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-02-11)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2016-02-11 16:01:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2016-02-12 15:30:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki