Miejski Zakład Obsługi Jednostek Oświatowych

ul. 3-go Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

ZP.271.17.2016

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miejski Zakład Obsługi Jednostek Oświatowych zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej w 6 pomieszczeniach biurowych w budynku MOSIR przy ul. Warchalskiego 3, w tym przeniesienie starej centrali telefonicznej.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej w 6 pomieszczeniach biurowych w budynku MOSIR przy ul. Warchalskiego 3, w tym przeniesienie starej centrali telefonicznej. Opis prac do wykonania znajduje się w załączniku nr 2.
  2. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, weryfikacji załączonej dokumentacji oraz prawidłowego obliczenia ceny ofertowej.
  3. Przewidzianą formą wynagrodzenia jest ryczałt. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego, obejmuje ono koszt wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (m.in. koszty robocizny, sprzętów i materiałów z uwzględnieniem kosztów zakupu, koszty pracy sprzętu koszty dojazdu/dostaw oraz wszelkie obciążenia kosztowe niezbędne do wykonania zamówienia) i nie będzie podlegało podwyższeniu. Wykonawca powinien samemu określić szczegółowy zakres oraz ilość dostaw i prac koniecznych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
  4. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy.
  5. Warunki płatności: przelew 21 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Miasto Ostrów Mazowiecka i opatrzonej napisem: „Oferta na Wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej w 6 pomieszczeniach biurowych w budynku MOSIR przy ul. Warchalskiego 3”.

Oferty należy składać do dnia 26.02.2016r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w dniu 26.02.2016r.o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

  1. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl
  2. Informacje merytoryczne do uzyskania pod nr telefonu: (29) 679-54-65.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Zestawienie prac PDF

4) Wzór Umowy PDF


Odpowiedzi na zapytania do ogłoszenia

Informujemy, iż w dniu 24.02.2016r. wpłynęły zapytania do ogłoszenia na: Wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej w 6 pomieszczeniach biurowych w budynku MOSIR przy ul. Warchalskiego 3, w tym przeniesienie starej centrali telefonicznej ”.

Odpowiedzi Zamawiającego w załączniku (PDF).

Ostrów Mazowiecka, 24.02.2016r. 

Wytworzył:
Danuta Włodarczyk
(2016-02-18)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-02-18 14:27:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2016-02-24 16:05:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki