☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 20.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Budowa ulicy Żeromskiego na działkach nr ew. 4324, 4347, 4318 od ulicy Szkolnej do ulicy Kraszewskiego w Ostrowi Mazowieckiej o długości 90,22m” – bez zjazdów bramowych i  części chodnika.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest  zadanie pn.: „Budowa ulicy Żeromskiego na działkach nr ew. 4324, 4347, 4318 od ulicy Szkolnej do ulicy Kraszewskiego w Ostrowi Mazowieckiej o długości 90,22m” – bez zjazdów bramowych i  części chodnika. Parametry dla budowy drogi :
 1. Parametry dla przebudowy drogi :
 1. - klasa drogi D (dojazdowa),
 2. - kategoria drogi – gminna,
 3. - kategoria obciążenia ruchem - KR1,
 4. - prędkość projektowa 30 km/h,
 5. - szerokość jezdni z kostki betonowej - 6,0m,
 6. - spadek poprzeczny jednostronny – 2%,
 7. - odwodnienie drogi poprzez spływ wód opadowych z jezdni przez kratki ściekowe i odprowadzenie przykanalikiem do studni chłonnych

 

2. Jezdnia:

a)  kostka betonowa szara  grubości  8 cm,

b)  podsypka cementowo – piaskowa  (1:4) grubości 5 cm,

c)  podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 grubości 15 cm,

d)  warstwa odsączająca z pospółki grubości 15 cm,

e)  obramowanie krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30cm i 15x22cm na ławach  betonowych – beton C10/15 z oporem i bez oporu.

 1. Chodnik ul. Szkolna i ul. Kraszewskiego - 36,0m2:
 1. betonowa kostka brukowa grubości 6cm – kolor grafit,
 2. podsypka cementowo – piaskowa (1:4) grubości 5cm
 3. podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm grubości 10cm
 4. obrzeża betonowe o wymiarach 6x20cm
 1. Branża sanitarna:

Przewidziano odwodnienie powierzchniowe przez spływ wód opadowych spadkiem poprzecznym jednostronnym z jezdni za pomocą kratek ściekowych i przykanalików do studni chłonnej. Na odcinku ze spadkiem podłużnym w kierunku ulicy Szkolnej przewidziano odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wód opadowych za pomocą spadku poprzecznego i podłużnego w ulicę Szkolną.

 Zakres rzeczowy:

 • Studnia chłonna dn 1400
 •  kręgi betonowe typu K-140/3 wg KB1-38.4.3/7/-81
 •  ściany studni z kręgów żelbetowych ø1400mm łączonych na uszczelki elastomerowe spełniające wymogi EN 681-1
 •  przykrycie typową płytą prefabrykowaną pokrywową betonową dn1600
 •  właz żeliwny kanałowy kl.400
 •  przejścia z rur przez ścianę studni typowe
 • w każdej studni przewidziano płytę odporową pod wlotem rury kanalizacyjnej
 •  płyta odporowa ze stali nierdzewnej OH18N9 600x600x5mm
 • płyty zamontować w otworach w kręgach przez obetonowanie
 • dno studni chłonnej zasypać żwirem filtracyjnym 8/32mm o grubości warstwy 600mm
 1. Wykaz istniejących budowli i uzbrojenia: W pasie roboczym robót modernizacyjnych występują następujące istniejące budowle:
 1. kable telekomunikacyjne,
 2. siec gazowa,
 3. kanalizacja sanitarna,
 4. napowietrzne linie energetyczne,
 5. kable energetyczne
 1. Przed rozpoczęciem robót drogowych należy:
 1.  usunąć warstwę humusu
 2. wykonać przewidziane projektem studnie chłonne
 3. istniejące przejścia poprzeczne pod drogą kabli telekomunikacyjnych i kabla energetycznego  
 4.  zabezpieczyć rurami osłonowymi RHDPE-D 110/6.3

Roboty zlokalizowane na przecięciu z uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom mediów.

Prace przy zabezpieczeniu kabli telekomunikacyjnych i sieci elektrycznej wykonywać bezwzględnie pod nadzorem właściciela kabli.

 1. Zamawiający wymaga obecności na budowie co najmniej kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej w każdy dzień roboczy, w którym prowadzone będą roboty.
 2. Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonywać pod nadzorem kierownika budowy, kierowników robót branżowych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu przez Inspektora Nadzoru wyników badania zagęszczenia podłoża i podbudowy jezdni, certyfikatów, deklaracji jakości, atestów i aprobat technicznych stosowanych materiałów zgodnych z Polskimi Normami, a po zakończeniu zadania złożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem robót  w trzech egzemplarzach.
 4. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek wprowadzić organizację ruchu na czas prowadzenia prac w pasie drogowym, zgodnie z odrębnym projektem, zatwierdzonym przez Starostę Ostrowskiego. Oznakowanie należy utrzymać w odpowiednim stanie przez cały czas prowadzenia robót.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączonej dokumentacji (zał. nr 3).
 2. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, weryfikacji załączonej dokumentacji oraz prawidłowego obliczenia ceny ryczałtowej.
 3. Przewidzianą formą wynagrodzenia jest ryczałt. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego, obejmuje ono koszt wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (m.in. koszty robocizny, materiałów z uwzględnieniem kosztów zakupu, koszty pracy sprzętu koszty dojazdu/dostaw oraz wszelkie obciążenia kosztowe niezbędne do wykonania zamówienia) i nie będzie podlegało podwyższeniu. Załączony do ogłoszenia o zamówieniu przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Zaleca się szczegółowe sprawdzenie załączonej dokumentacji.
 4. Na etapie składania ofert nie jest wymagane załączenie do oferty kosztorysu ofertowego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy przedstawi Zmawiającemu w wersji papierowej kosztorys sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej (4 egzemplarze) zawierający ryczałtowy koszt wykonania poszczególnych elementów robót.
 5. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 1. Wybrany w postepowaniu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej.
 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 1. pieniądzu; przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej 60 8923 0008 0016 7309 2000 0004;
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 3. gwarancjach bankowych;
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
 1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
 3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 6 pkt 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
 4. Część zabezpieczenia w wysokości 70% ustalonej kwoty w ust. 6 pkt 1, zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze, pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
 1. Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2016r.
 2. Warunki płatności: przelew 30 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia będzie dysponował następującymi osobami:

 • kierownikiem budowy posiadającym dopuszczalne przepisami prawa uprawnienia w specjalności drogowej lub równoważne (na drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych) do kierowania robotami budowlanymi objętymi niniejszym zamówieniem w zakresie drogowym,
 • osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej,

- wpisanymi do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (lub równoważnej), posiadającymi aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jeżeli Wykonawca nie dysponuje osobami z ww. uprawnieniami, Zamawiający uzna warunek również za spełniony, jeżeli ww. osoby nabyły prawo do wykonywania ww. zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

III. Kryteria oceny ofert:

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1) cena –  waga 95% ,

2) okres gwarancji i rękojmi – waga 5%.

 1. Punkty przyznawane za podane w ust. 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

1) Cena (koszt):

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

 - Cof -  cena podana w ofercie

2) Okres gwarancji i rękojmi:

Liczba punktów = ( Gof/Gmax ) * 100 * waga

gdzie:

 - Gof - Okres gwarancji i rękojmi podany w ofercie

 - Gmax - najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród wszystkich ofert

Minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Oferty proponujące 60 miesięczny i dłuższy okres gwarancji i rękojmi otrzymają taką samą, maksymalną liczbę punktów.

 1. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć:

 1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.– załącznik nr 2.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień przez osoby zdolne do realizacji zamówienia (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Miasto Ostrów Mazowiecka i opatrzonej napisem: „Budowa ulicy Żeromskiego od ulicy Szkolnej do ulicy Kraszewskiego w Ostrowi Mazowieckiej  – bez zjazdów bramowych i części chodnika”.

Oferty należy składać do dnia 18.03.2016 r. do godz. 11.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w dniu 18.03.2016r.o godz. 11.20, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Daniel Choinka, tel. (29) 679-54-61
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF

1) Formularz Oferty (DOC, PDF)

2) Wykaz Osób (DOC, PDF)

3) Dokumentacja ZIP

4) Wzór Umowy PDF

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-03-09)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-03-09 14:50:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-27 15:55:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814220