Zespół Szkół Publicznych nr 3

07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. Widnichowska 4

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania cenowego na: Zakup i dostawę 1 szafy na laptopy 20 skrytkowej i 1 szafy na laptopy 10 skrytkowej dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Widnichowska 4.

I. Opis i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest :Zakup i dostawa 1 szafy na laptopy 20 skrytkowej i 1 szafy na laptopy 10 skrytkowej dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Widnichowska 4. (Szczegółowy opis w załączniku nr 3).
 2. Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego (Zespół  Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Widnichowska 4.)
 3. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
 4. Wykonawca dołączy do oferty specyfikacje techniczne szaf.
 5. Cena ma uwzględniać koszty transportu i wniesienia do siedziby Zamawiającego.
 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez usterek. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany w terminie do 7 dni.
 7. Termin realizacji zamówienia: W ciągu 7 21 dni od daty podpisania umowy.
 8. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć:

 1. Specyfikacje techniczne oferowanych szaf.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zakup i dostawa 1 szafy na laptopy 20 skrytkowej i 1 szafy na laptopy 10 skrytkowej dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Widnichowska 4.  Oferty należy składać do dnia 18.03.2016 r. 21.03.2016r. do godz. 11.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w dniu 18.03.2016r. 21.03.2016r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

IV. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Elżbieta S. Mariańska  – Dyrektor ZSP3, tel. (29) 745-24-47, e-mail: zsp1ostrow@gmail.com;
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie sprawdzać stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki (Zmienione 15.03.2015):

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Opis przedmiotu zamówienia PDF

4) Wzór Umowy PDF


Ostrów Mazowiecka, dnia 15.03.2016r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ POWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający otrzymał zapytania do treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i dostawę 1 szafy na laptopy 20 skrytkowej i 1 szafy na laptopy 10 skrytkowej dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Widnichowska 4.:

1. Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji z 7 do 21 dni?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji do 21 dni.

2. Czy w zapytaniu chodzi o nóżki ze stopkami, czy też do wyboru? Możliwość jest taka, że do szafy można zaoferować stopki poziomujące albo nóżki o wysokości 10 cm wraz ze stopkami.

Odpowiedź Zamawiającego: do szaf Wykonawca może zaoferować stopki poziomujące lub cokół.

Zamawiający zmienia treść ogłoszenia i załączników w ww. zakresie.

Ponadto informujemy, iż w treści ogłoszenia o zamówieniu dokonano następujących zmian:

1) w sekcji nr IV i V zmieniono daty składania i otwarcia ofert:

Jest: "18.03.2016r.", a powinno być: "21.03.2016r."

Zamawiający

Wytworzył:
Elżbieta S. Mariańska
(2016-03-10)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-03-10 13:06:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2016-03-15 14:36:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki