☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 20.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego budynku Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 66.

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Wykonanie okresowej (rocznej) kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego budynku Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3-go Maja 66, zgodnie z art.62 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 290).
 2. Budynek posiada: 3 kondygnacje naziemne, 1 kondygnację podziemną, 2 klatki schodowe. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi: ok. 888,20 m2. Powierzchnia użytkowa wynosi: ok. 1 213,14m2. Kubatura: ok. 9 513,70 m3.
 3. W budynku nie ma instalacji gazowych oraz czynnych przewodów spalinowych i dymowych, natomiast istnieje czynna wentylacja grawitacyjna.
 4. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie i uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 5. Termin wykonania zamówienia: 30 marzec 2016r.
 6. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej rachunku/faktury.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia – załącznik nr 2.
 2. Kserokopia dokumentu (poświadczona własnoręcznym  podpisem Wykonawcy za zgodność z oryginałem) o posiadaniu uprawnień budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia (zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie)

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynku Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej”(Prosimy nie zamieszczać na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy).

Oferty należy składać do dnia 18.03.2016r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2016r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Marta Pietrzykowska, tel. (29)679-54-77
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert PDF
 2. Formularz oferty (DOC, PDF)
 3. Oświadczenie (DOC, PDF)
Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-03-10)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-03-10 14:12:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-27 15:55:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814220