Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

Stanowisko ds. zamówień, zamówień publicznych w Biurze ds. Zamówień, Zamówień Publicznych

  Zakres zadań na stanowisku

 1. Opiniowanie materiałów dotyczących zamówień publicznych, a w szczególności: wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, konstrukcji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń o wynikach postępowań i innych materiałów dotyczących udzielania zamówień publicznych przez Urząd oraz miejskie jednostki organizacyjne.
 2. Prowadzenie ewidencji zamówień publicznych, udzielanych przez Urząd.
 3. Opracowywanie - w porozumieniu z radcą prawnym Urzędu - typowych projektów umów w zakresie zamówień publicznych.
 4. Publikacja ogłoszeń o wszczęciu postępowania zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi procedurami.
 5. Wydawanie (przesyłanie) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udzielania odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści specyfikacji.
 6. Przekazywanie do opublikowania (po zawarciu umowy) ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
 7. Organizacja zebrań potencjalnych oferentów, jeżeli tak stanowią specyfikacje istotnych warunków zamówień.
 8. Przyjmowanie ofert.
 9. Realizowanie czynności faktycznych i prowadzenie wszelkich spraw związanych ze złożonymi: odwołaniami, skargami na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej oraz informacjami o dokonanych czynnościach niezgodnych z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych lub zaniechanych czynnościach, dotyczących zamówień publicznych udzielanych przez Urząd.
 10. Przygotowywanie zapytań ofertowych w zakresie dostaw i usług świadczonych  na rzecz Urzędu.
 11. Analizowanie stosowania procedur i wnioskowania odpowiednich zmian w zakresie zamówień publicznych.
 12. Udział w szkoleniach dotyczących zamówień publicznych oraz ich organizowanie w porozumieniu z Wydziałem Organizacyjnym.
 13. Koordynowanie pracy komórek organizacyjnych Urzędu oraz samodzielnych stanowisk pracy w zakresie udzielania zamówień publicznych.
 14. Udzielanie instruktażu w zakresie udzielania zamówień publicznych.
 15. Składanie Burmistrzowi półrocznych sprawozdań w zakresie stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.

Wymagania niezbędne (formalne)

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 2. Trzyletni staż pracy.
 3. Obywatelstwo polskie.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków.
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 1. Doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych.
 2. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks Postępowania Administracyjnego, finansów publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych
 3. Obsługa urządzeń biurowych.

Warunki pracy na stanowisku

 1. Miejsce świadczenia pracy: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.
 3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy.
 4. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.
 2. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. Kwestionariusz osobowy.
 5.  Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 6. Kserokopie świadectw pracy; zaświadczenie z obecnego miejsca pracy – dla osób aktualnie zatrudnionych.
 7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).
 9. Oświadczenia kandydata o:
 1.  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 2. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,
 4. treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w kancelarii (parter, pokój nr 1) do dnia 21 marca 2016 r. z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień, zamówień publicznych” wraz z podaniem imienia i nazwiska.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie.

Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (www.bip.ostrowmaz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

BURMISTRZ

/-/ Jerzy Bauer

 

Ostrów Mazowiecka, 10 marca 2016 r.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-03-10)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-03-10 14:42:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-03-10 14:48:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki