☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 20.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ostrów Mazowiecka, 16.03.2016 r.

GKS.604.1.2016

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 7, ust.2 pkt 2, art. 74 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) w związku z art. 104 i art. 108 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Dubois 68, 07-300 Ostrów Mazowieckiej

 

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

polegającego  na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej na działce o nr ew. 451/7 obręb 0001 w mieście Ostrów Mazowiecka

II. Niniejszej decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 12.01.2016 roku  wnioskodawca: Samodzielny Publiczny Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 59 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 2016., poz.71) realizowane przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj. ;,Lotniska inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 30 lub lądowiska, z wyłączeniem centrów urazowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U, Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) przeznaczonych wyłącznie dla śmigłowców ratunkowych”.

Zgodnie z art.71 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej na podstawie art. 74 ust. 1 cyt. ustawy przez właściwego ze względu na miejsce realizacji inwestycji wójta, burmistrza bądź prezydenta. Zawiadomieniem z dnia 28.01.2016 r Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka wszczął postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20. Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko zastosowano przepis 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie zawiadamiania stron o czynnościach organu poprzez publiczne obwieszczenie.

W dniu 20.01.2016 r. na podstawie art. 64 ust 1 pkt1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o wyrażenie opinii w kwestii konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-II.4240.109.2016.MŚ.3 z dnia 18 lutego 20106r. wydał opinię, stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem znak ZS.9022.238.2016 z dnia 119 lutego 2016 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W postępowaniu wzięto pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, opinie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

Przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, ich wzajemne proporcje, usytuowanie przedsięwzięcia zgodnie z uwarunkowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 23 października 2008 r Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka postanowieniem z dnia 23 lutego 2016 r odstąpił od nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania  przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z wydaniem niniejszej decyzji, uzasadnienie decyzji winno zawierać informacje o uwarunkowaniach wymienionych w art. 63 ust.1 powyższej regulacji.

O braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesądziły następujące kryteria:

I. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia  z uwzględnieniem skali i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.

1).Przedsięwzięcie obejmuje budowę lotniska dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego S.P.Z.Z.O.Z. w Ostrowi Mazowieckiej  realizowane będzie na działce o nr ew. 4541/7 o powierzchni 2,8848 ha. Bezpośrednie otoczenie inwestycji stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, znajdujące się w odległości 30 m,  tereny leśne, drogi, tereny zabudowy wielorodzinnej i usługowej. Lądowisko zostanie zlokalizowane na dachu budynku Administracji, w sąsiedztwie istniejących budynków szpitala.

Powierzchnia lądowiska będzie miała kształt prostokąta o wymiarach 22,0 m x 22, 0 m (powierzchnia ok. 490 m²). Poziom płyty lądowiska znajdować się będzie na wysokości 19,0 m + 2 m.

2). Przedsięwzięcie nie należy do grupy przedsięwzięć mogących powodować znaczne uciążliwości dla środowiska, nie przewiduje się możliwości wystąpienie kumulacji oddziaływań w związku

z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia

3). Eksploatacja lądowiska związana będzie z poborem energii elektrycznej do funkcjonowania oświetlania oraz poborem wody na potrzeby bytowe i ppoż.

4). Podczas realizacji planowanej inwestycji nastąpi krótkotrwały wzrost hałasu i niezorganizowanej emisji substancji pochodzących głownie z zanieczyszczeń motoryzacyjnych i powietrza. Pracujące maszyny i sprzęt budowlany będą źródłem wibracji  i podwyższonego hałasu, co spowoduje zwiększenie zapylenia i zanieczyszczenia  powietrza. Oddziaływania te będą miały charakter przejściowy i po zakończeniu budowy zostaną usunięte.

Odpady gromadzone będą selektywnie w wyznaczonych miejscach i przekazywane upragnionym podmiotom do unieszkodliwienia lub odzysku.

Ścieki bytowe gromadzone będą w przenośnych sanitariatach i wywożone przez uprawniony podmiot do oczyszczalni ścieków.

Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany i zagospodarowany.

5).Na etapie eksploatacji emisje niezorganizowane  nie będą powodować przekroczeń standardów jakości środowiska w zakresie powietrza atmosferycznego.

Na terenie lądowiska nie przewiduje się żadnych prac serwisowych napraw i tankowania śmigłowców. Lądowisko służyć będzie jedynie do celów transportowych pacjentów. Planowana inwestycja nie będzie wymagała zaopatrzenia w wodę (za wyjątkiem instalacji ppoż.) i nie będzie źródłem powstawania ścieków bytowych i przemysłowych.

Wody opadowe z nawierzchni lądowiska ujmowane będą w system odwodnienia i poprzez separator substancji ropopochodnych odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej na terenie szpitala.

Przewiduje się , że lądowania odbywać się będą 4-5 razy w miesiącu i maksymalnie raz na dobę.

6). Przy stosowaniu się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa i regularniej konserwacji urządzeń nie zachodzi niebezpieczeństwo wystąpienia poważnej awarii.

II. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, zdolności samooczyszczania się środowiska,  i odnawiania zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1).W miejscu realizacji inwestycji nie występują obszary błotne i o płytkim zaleganiu wód gruntowych.

2) Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi, poza obszarami wybrzeży.

3) W miejscu realizacji inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, strefy ujęć wody i obszary chronione zbiorników wód śródlądowych. Najbliżej położony obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków - Puszcza Biała PLB 140007 znajduję się w odległości ok. 600 m od terenu inwestycji.

4) W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się usunięcie drzew lub wykonanie cięć technicznych w obrębie koron drzew, które wykonane będą poza okresem lęgowym ptaków. Inwestor planuje nasadzenia kompensacyjne oraz rozwieszenie 2 budek lęgowych dla ptaków.

5).W miejscu realizacji inwestycji nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

6) W rejonie realizacji przedsięwzięcia  nie występują uzdrowiska, i obszary ochrony uzdrowiskowej.

III. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania w odniesieniu do uwarunkowań wymiennych w pkt I i II.

1).Uwzględniając skalę i charakter prowadzonej działalności zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

2).Ze względu na lokalizację i rodzaj planowanej inwestycji nie wystąpi transgeniczne oddziaływanie na środowisko.

3).Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

Informacje zawarte w karcie potwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Bezpośrednie oddziaływanie będzie miało zasięg lokalny i ograniczy się do terenu, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie.

4)Oddziaływania na etapie realizacji inwestycji będą krótkotrwale i odwracalne. Oddziaływania na etapie eksploatacji nie powinny spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

Zgodnie z art. 108 ust 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1906 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) decyzji, od która służy  odwołanie może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, bądź ze względu na ważny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

W przypadku niesfinansowania budowy i modernizacji w zakresie aktualnych wymogów wprowadzonych przez zmienione Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (t. j. :Dz.U. z 2015 r., poz. 178)  dotyczących szpitalnych oddziałów ratunkowych , ( w ramach konkursu o środki unijne, bez których podmiot leczniczy nie będzie w stanie sfinansować budowy i modernizacji istniejącego SOR) spowoduje to likwidację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej i konieczność transportu pacjentów wymagających niezwłocznej , specjalistycznej pomocy lekarskiej do SOR-ów w innych, znacznie oddalonych szpitali, co zmniejszy ich szanse na otrzymanie specjalistycznej pomocy w jak najkrótszym czasie, a nawet przeżycie.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

z up. BURMISTRZA

/-/ Zbigniew Chrupek

Pierwszy Zastępca Burmistrza

 

Załącznik do decyzji GKS.604.1.2016 z dnia 16 marca 2016 roku

 

Charakterystyka przedsięwzięcia

Lądowisko zlokalizowane będzie na dachu budynku Administracji, na wysokości 19,0 m +2 m. n.p.t. od strony południowej. Lądowisko będzie miało kształt prostokąta o wymiarach 22,0 m x 22, 0 m (powierzchnia około 490 m²) Wykonane zostanie w postaci płyty żelbetowej wspartej na słupach żelbetowych. Powierzchnia dróg ewakuacyjnych, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń związanych z budowa lądowiska wyniesie około 160 m². Całkowita powierzchnia lądowiska i dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych wyniesie około 650 m².

Lądowisko przewidziane jest do wykonywania operacji lotniczych w warunkach widzialności w dzień i w nocy. Lądowania odbywać się będą ok. 4-5 razy w miesiącu i maksymalnie 1 raz na dobę. Lądowisko będzie przystosowane do lądowania i startowania nowoczesnych, lekkich śmigłowców Eurocopter EC 135. Śmigłowiec ten osiąga maksymalną prędkość 259 km/h. Jego masa własna wynosi 1455 kg., a masa startowa 2910 kg. Maksymalny pułap jaki może osiągnąć śmigłowiec to 3045 m, maksymalny zasięg to 635 km.

Na lądowisku nie przewiduje się żadnych prac serwisowych, napraw i tankowania śmigłowców. Wszystkie czynności odbywać się będą na terenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanych w Warszawie lub w Płocku.

Lądowisko zostanie wyposażone w następujące urządzenia poprawiające bezpieczeństwo jego eksploatacji;

- siatkę umieszczoną wokół płyty lądowiska zabezpieczająca przed upadkiem;

- oznakowanie nawigacyjne dzienne: czerwona litera H na tle białego krzyża;

- oświetlenie lądowiska: światła nawigacyjne, kierunkowe, system HAPI, latarnia identyfikacyjna, światła projektowe, oświetlenie wskaźnika kierunku wiatru.

- oznakowanie przeszkodowe dzienne: biało czerwona szachownica

- światła przeszkodowe;

- pomosty komunikacyjne i schody ewakuacyjne

- instancję kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych;

- System monitorujący z podglądem kamer;

- System podgrzewania płyt lądowiska

Dach budynku, kominy wentylacyjne, wszystkie przejścia instalacji przez dach pod płyta lądowiska  zostaną zabezpieczone do odpowiedniej odporności ogniowej.

Śmigłowce powinny lądować pod wiatr, przyjęte kierunki wznoszenia i lądowania pozwalają na wykonacie operacji z przeciwległych kierunków w zależności od kierunku wiatru,

Głównym kierunkiem podejścia do lądowanie jest kierunek 230o + 10o., a głównym kierunkiem startu kierunek 230o + 10o.

Przyjęto również pomocnicze  kierunki podejścia i wznoszenia:

- pomocniczy kierunek podejścia 50o + 10o

- pomocniczy kierunek wznoszenia 50o + 10o.

Przy lądowaniu założono, że podejście odbywa się po ścieżce nachylenia 9 stopni. Natomiast start odbywa się praktycznie w pionie. Dokładne kierunki podejścia/wznoszenia zostaną wyznaczone w trakcie wykonywania projektu na podstawie przeprowadzanych analiz lotniczych uwzględniających otoczenie lądowiska i istniejące przeszkody lotnicze.

Energia elektryczna wykorzystywana będzie do oświetlenia i zasilania urządzeń.

Wody opadowe ujmowane będą w system odwodnienia i odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej na terenie szpitala.

Eksploatacja lądowiska nie wymaga wykorzystania żadnych materiałów i surowców.

Wytworzył:
Zbigniew Chrupek
(2016-03-16)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-03-16 10:19:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-27 15:55:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814220