☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Niedziela 14.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ostrów Mazowiecka, 16.03.2016 r.

GKS.604.1.2016

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

 

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 85 ust 3. ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23)

Zawiadamia

o wydanej w dniu 16 marca 2016 roku decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

,, Budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej na działce o nr ew. 4541/7 obręb 0001 w Ostrowi Mazowieckiej”.

Powyższej decyzji  nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni  poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrów mazowiecka, ul. 3 Maja 66.

W związku z powyższym informuję strony postepowania o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, pok. nr 7 w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

Doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. BURMISTRZA

/-/ Zbigniew Chrupek

Pierwszy Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Zbigniew Chrupek
(2016-03-16)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-03-18 10:31:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-03-18 10:35:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1531389