Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Zakup i dostawę nowych oraz aktualizację dotychczasowych licencji ESET NOD32 BE SUITE dla Urzędu Miasta na okres 3 lat.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowych oraz aktualizacja dotychczasowych licencji ESET NOD32 BE SUITE dla Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka na okres 3 lat:
  • przedłużenie dotychczasowych licencji – 75szt. na 3 lata od 19.04.2016r. oraz
  • zakup 15 nowych licencji na 3 lata od 19.04.2016r. (w tym ochrona dla 9 serwerów).
 2. Obecne licencje są ważne do 19.04.2016 r. (75 licencji należy przedłużyć, 15 nowych licencji należy dokupić).
 3. Cena ma uwzględniać koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia bez usterek. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany w terminie do czterech dni.
 5. Termin realizacji zamówienia: do 15.04.2016r.
 6. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę nowych i aktualizację dotychczasowych licencji ESET NOD32 BE SUITE dla Urzędu Miasta na okres 3 lat”.

Oferty należy składać do dnia 30.03.2016r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2016r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Artur Kołodziej - insp. ds. informatyki, tel (29) 679-54-65, e-mail: admin@ostrowmaz.pl
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33,    e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert PDF

Formularz Oferty: DOC, PDF

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-03-21)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-03-21 16:04:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2016-03-21 16:06:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki