Miejski Zakład Obsługi Jednostek Oświatowych

07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. 3-ego Maja 66

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) - art. 4 pkt 8

Dyrektor Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych dla Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych.

I. Opis i zakres zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych do przyszłej siedziby Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej  ul. Warchalskiego 3 (Szczegółowy opis w załączniku nr 3).
  2. Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy oraz zamontuje przedmiot umowy w przyszłej siedzibie Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej  ul. Warchalskiego 3.
  3. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
  4. Wykonawca dołączy do oferty specyfikacje techniczne szaf.
  5. Cena ma uwzględniać koszty transportu, wniesienia do siedziby Zamawiającego i zamontowania .
  6. Termin realizacji zamówienia: W ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.
  7. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć:

  1. Specyfikacje techniczne oferowanych szaf.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych dla Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych. ”.

Oferty należy składać do dnia  08.04.2016r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w dniu 08.04.2016r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

  1. w zakresie merytorycznym: Pani Danuta Włodarczyk – Dyrektor MZOJO, tel. (29) 679-54-58, e-mail: dwlodarczyk@mzojo.ostrowmaz.pl
  2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie sprawdzać stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Opis przedmiotu zamówienia ZIP

4) Wzór Umowy PDF


Ostrów Mazowiecka, 05.04.2016r.

POWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 05.04.2016r. Zamawiający zmienił treść ogłoszenia o zamówieniu:

Zamawiający zrezygnował z wymogu załączenia do formularza oferty specyfikacji technicznych oferowanych szaf.

Zamawiający

Wytworzył:
Danuta Włodarczyk
(2016-03-31)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-03-31 15:48:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2016-04-05 08:30:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki