Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

 Stanowisko ds. promocji miasta, integracji europejskiej i kontaktów z mediami w Wydziale Promocji Miasta

  Zakres zadań na stanowisku   

                                     

 1. Promocja Ostrowi Mazowieckiej w organizacjach i związkach jednostek samorządu terytorialnego, targach, przeglądach i w mediach lokalnych, regionalnych ogólnopolskich.
 2. Współpraca z podmiotami gospodarczymi, działającymi na terenie miasta  Ostrowi Mazowieckiej: na warunkach i w trybie, określonymi przez Burmistrza poprzez wydawanie folderów, prospektów, planów miasta i jego map.
 3.  Analizowanie doniesień prasowych i przedstawianie wniosków Burmistrzowi, Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Miasta, Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta.
 4. Utrzymywanie bezpośrednich, bieżących kontaktów z redakcjami periodykówmiejskich, jak również z rozgłośniami radiowymi i redakcjami telewizyjnymi, a zwłaszcza z redakcją programu lokalnego Telewizji aMazing Ostrów Mazowiecka.
 5. Współpraca z kierownikami miejskich jednostek organizacyjnych, w celu propagowania działalności tych jednostek.
 6. Prowadzenie polityki informacyjnej – prezentacji działalności Burmistrza, a także Urzędu Miasta.
 7. Prowadzenie korespondencji przy użyciu poczty elektronicznej.
 8. Wykonywanie tłumaczeń dokumentów, bieżącej korespondencji oraz innych Pism z języka angielskiego na polski i odwrotnie.
 9.  Realizacja partnerskich kontaktów zagranicznych w ramach dotychczasowych umów i prowadzenie spraw rozwijania współpracy zagranicznej.

 

Wymagania niezbędne (formalne)

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 2. Trzyletni staż pracy.
 3. Obywatelstwo polskie.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków.
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.                                                                

Wymagania dodatkowe      

 1. Doświadczenie zawodowe w zakresie praktycznej znajomości zagadnień z zakresu: prawa samorządowego, procedury administracyjnej, prawa prasowego.
 2. Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji partnerskich kontaktów zagranicznych (obsługa tzw. „umów partnerskich”).
 3. Umiejętność redagowania informacji prasowych i tekstów promocyjnych.
 4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, potwierdzona certyfikatem.
 5. Obsługa urządzeń biurowych.

 

Warunki pracy na stanowisku

 

1. Miejsce świadczenia pracy: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka                               

2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo,8 godzin dziennie.      

3. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6-mcy.

4. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

                                

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.
 2. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. Kwestionariusz osobowy.
 5.  Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 6. Kserokopie świadectw pracy; zaświadczenie z obecnego miejsca pracy- dla osób aktualnie zatrudnionych.
 7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność   w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).
 9. Oświadczenia kandydata o:
 1.  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 2. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,
 4. treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).

 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w kancelarii (parter, pokój nr 1) do dnia 18 kwietnia 2016 r. z dopiskiem na kopercie:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji miasta, integracji europejskiej i kontaktów z mediami” wraz z podaniem imienia i nazwiska.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie.
Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (www.bip.ostrowmaz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

                                                                                        

Ostrów Mazowiecka, dnia 7.04.2016 r.

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-04-07)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2016-04-07 15:41:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2016-04-07 16:01:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki