Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 11/2016

Dyrektora Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU

I REKREACJI W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

ogłasza pierwszy ograniczony przetarg ustny na wynajem lokalu usługowego, położonego w Ostrowi Mazowieckiej

przy ul. H. Trębickiego 10.

Przetarg jest ograniczony do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, posiadających minimum 2 letnie doświadczenie w tym zakresie.

Przetarg odbędzie się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. H. Trębickiego 10 w dniu 06.05.2016 r. o godz. 12:00 w sali 1-2.

Adres lokalu

ul. H. Trębickiego 10

Powierzchnia najmu

106,6 m ²

Rodzaj budynku

sportowo rekreacyjny

Numer działki, jej powierzchnia

3103/25, 3103/28, 3099/2

 8713 m²

Położenie w obrębie budynku

lokal usługowy z częścią bufetową o pow. 106,6 m² położony na I piętrze z dostępem do tarasu zewnętrznego

Udział w części wspólnej

0,0173

Instalacje w lokalu

elektryczna, wod.-kan., c.o.

Branża po przetargu

usługi gastronomiczne

Wywoławczy czynsz miesięczny brutto

1 835,65 zł brutto miesięcznie

Minimalna stawka postąpienia czynszu

10 zł

Wysokość wadium

5 506,96 zł

Czas zawarcia umowy najmu

3 lata

Remont i ulepszenia

na koszt własny najemcy, bez dochodzenia zwrotu od wynajmującego zarówno w czasie trwania umowy najmu jak i po jej ustaniu

Oglądanie lokalu

w dni powszednie w godz. 800 - 1600

Przekazanie lokalu w najem

po zawarciu umowy najmu

 

1) Ustalony czynsz w drodze niniejszego przetargu będzie płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Czynsz będzie waloryzowany raz w roku wskaźnikiem inflacyjnym (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).

2) Najemca oprócz czynszu (ustalonego w drodze niniejszego przetargu) zobowiązany będzie do pokrycia opłat dodatkowych:

a) za energię elektryczną – wg wskazań podlicznika,

b) wodno – kanalizacyjne – wg wskazań podlicznika,

c) c.o. - rozliczane proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni,

d)wywóz nieczystości stałych – najemca zobowiązany jest zawrzeć odrębną umowę z przedsiębiorstwem zajmującym się oczyszczaniem miasta.

e) podatku od nieruchomości za 106,6 m² budynku oraz za 151 m² gruntu wg stawek określonych przez Radę Miasta.

3) Wszelkie ewentualne prace remontowe, przebudowy lub inne ulepszenia projektowane w lokalu wymagają każdorazowo pisemnej zgody Wynajmującego.

4) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które:

 - wpłacą wadium najpóźniej do dnia 03.05.2016 roku na rachunek Miasto Ostrów Mazowiecka MOSiR Ostrów Mazowiecka; nr rachunku 60 89230008 0016 7976 2000 0103. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wyżej wskazany rachunek. W tytule wpłaty wadium należy wpisać „Wadium lokal usługowy ul. Trębickiego 10”;

 - stawią się osobiście na przetargu lub przedstawią pisemne pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie;

 - przedłożą dokument tożsamości;

 - przedłożą oryginalny dowód wpłaty wadium;

 - złożą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające  doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie gastronomii - minimum 2 lata od dnia wydania zaświadczenia.

5) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

6) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zobowiązany jest, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako najemcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu.

7) Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie i miejscu uzgodnionym z MOSiR pod rygorem utraty praw do lokalu oraz wpłaconego wadium.

8) Wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy najmu ustanawia zabezpieczenie należności najemcy względem wynajmującego związanych ze stosunkiem najmu (w wysokości trzymiesięcznego czynszu brutto) w formie kaucji pieniężnej.

9) Wpłacone wadium zostanie:

 - zaliczone na poczet czynszu, jeżeli uczestnik wygra przetarg,

 - zwrócone przed upływem 3 dni, odpowiednio: od zamknięcia, odwołania, unieważnienia czy zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

10) Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli w ustalony w drodze przetargu najemca uchyli się od zawarcia umowy najmu.

11) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym fakcie niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie oraz na stronie internetowej MOSiR a także w lokalnej telewizji.

12) Wszelkich informacji udziela:

- o lokalu Pani Agnieszka Jaroszewska bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. H. Trębickiego 10 lub telefonicznie 29 645 21 31 w godz. od 8:00 do 16:00.

- o procedurze przetargowej udziela Pani Anna Kordek bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. H. Trębickiego 10 lub telefonicznie 29 645 21 37 w godz. od 8:00 do 16:00.

Załącznik:

Projekt umowy najmu lokalu

Wytworzył:
Bartłomiej Pieńkowski
(2016-04-14)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-04-15 12:04:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-04-15 12:14:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki