Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania cenowego na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej, budowy ulicy (łącznika) od ulicy Targowej do ulicy Kopernika (zgodnie z załączonym schematem, około 115m), wraz z przygotowaniem wniosku ZRID.

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. W zakresie przedmiotu zamówienia należy Opracować kompletną dokumentację projektową i kosztorysową, budowy ulicy (łącznika) od skrzyżowania od ulicy Targowej do ulicy Kopernika (zgodnie z załączonym schematem, około 115m), wraz z przygotowaniem wniosku ZRID.

2. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać:

 1. wyznaczenie granic pasa drogowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 2016 poz. 124 ) i projektowanie w tych granicach,
 2. dokonanie podziału działek leżących w granicach projektowanego pasa drogowego
 3. zaprojektowanie jezdni z chodnikiem jednostronnym z uwzględnieniem wszystkich zjazdów ulic i wjazdów na działki prywatne
 4. budowę infrastruktury technicznej tj.: należy przewidzieć regulację ewentualnych istniejących urządzeń podziemnych, rozwiązać odprowadzenie wody deszczowej.

3. Dokumentacja powinna zawierać:

1) projekty budowlano – wykonawcze:

 1. branża drogowa- 6 egz.,
 2. branża sanitarna- 6 egz.,

2) zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu- 4 egz.,

3) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu- 4 egz.,

4) przedmiar robót na całość zadania (na poszczególne branże) - 2 egz.,

5) kosztorysy inwestorskie na całość zadania (na poszczególne branże) - 2 egz.,

6) przedmiar robót bez chodników i wjazdów na posesje – 2 egz.,

7) kosztorysy inwestorskie bez chodników i wjazdów na posesje – 2 egz.,

8) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (na poszczególne branże) - 2 egz.,

9) informacje BiOZ – 2 egz.,

10) mapę do celów projektowych,

11) dokumentację geologiczną – 2 egz.

12) mapę ewidencyjną z oznaczeniem zakresu robót i wykazem właścicieli nieruchomości z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod projektowaną drogę,

13) wykonanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie przygotowania do uregulowania stanu prawnego gruntów tj.: wydzielenia pasa drogowego, dokonania podziałów geodezyjnych (szacowana ilość podziałów działek ewidencyjnych -4 szt.), Ilość działek do podziału może ulec zmianie.

14) uwzględnienie ewentualnej wycinki drzew kolidujących z uzyskaniem wymaganych parametrów drogi lub ich zabezpieczenia,

15) wymagane opinie, ekspertyzy, uzgodnienia właściwych organów, pozwolenia wodno-prawne, i inne niezbędne opracowania wraz z przygotowaniem wniosku do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej),

16) inne opracowania niezbędne do uzyskania rezultatu umowy.

4. Zamawiający wymaga, aby:

 1. dokumentacja była sporządzona i przekazana w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD - część opisowa, rysunki w formacje PDF, kosztorysy i przedmiar robót w formie edytowalnej,
 2. dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy była zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
 3. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowiły integralną część przedmiotu odbioru,

5. Obowiązki Wykonawcy są określone szczegółowo w projekcie umowy (Załącznik nr 2).

Uwaga!

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym proponowany przedmiot zamówienia w zakresie przebiegu ulicy, konstrukcji nawierzchni, zakresu projektowania koniecznych sieci i przyłączy oraz przebudowy ewentualnych kolizji.

Kosztorysy inwestorskie należy opracować w oparciu o:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Dokumentację projektową oraz kosztorysy nakładcze należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować w oparciu o Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

II. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Zamawiający wymaga dysponowania projektantami branży drogowej i sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013, poz.1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278 ze zm.) wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzające spełnienie warunku dysponowania projektantami branży drogowej i sanitarnej, wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

III. Termin wykonania zamówienia: 20 czerwiec 2016 r.

IV. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

VI. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres zzp@ostrowmaz.pl na formularzu ofertyzałącznik nr 1 do zapytania.

Oferty należy przesyłać do dnia 22.04.2016r. do godz. 15.00.

VII. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Daniel Choinka tel. (29) 679-54-61
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejsza stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym (PDF)

2. Formularz ofertowy (DOC, PDF)

3. Wzór Umowy (PDF)

4. Szkic z lokalizacją proponowanej budowy (ZIP) 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-04-18)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-04-18 12:51:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2016-04-18 13:02:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki