☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 20.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

Przedmiotem opracowania jest identyfikacja potrzeb w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz opracowanie koncepcji kompleksowego rozwiązania odprowadzenia wód opadowych obejmującej obszar Miasta Ostrów Mazowiecka.

1) Opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej.”

Szczegółowe wytyczne:

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy stanu istniejącego i na jej podstawie zaproponowania koniecznej rozbudowy oraz przebudowy całości systemów odprowadzania ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków.

Wynikiem opracowania ma być:

1. Wskazanie niezbędnej przebudowy istniejących sieci i urządzeń kanalizacyjnych ,

2. Określenie zasięgu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla docelowego zagospodarowania przestrzennego w granicach miasta.

Rozwiązania techniczne zastosowane w opracowaniu koncepcji rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej winny być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w tej dziedzinie.

 Podstawą do opracowania koncepcji są:

1) Dokumentacja archiwalna projektowanej i istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej będąca w posiadaniu operatora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka,

2) Dane eksploatacyjne będące w posiadaniu operatora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka,

3) Istniejący na dzień opracowania miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka,

Zawartość opracowania.

Opracowanie winno się składać z następujących elementów:

I. Stan istniejący:

1. Część opisowa:

a) zasięg istniejącej sieci kanalizacyjnej,

b) stan techniczny istniejącej sieci kanalizacyjnej,

c) zagospodarowanie i funkcje przestrzenne terenów na obszarze objętym opracowaniem koncepcji,

d) zestawienie długości sieci kanalizacyjnej z podziałem na materiał, średnice i sieci pracujące w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym, dla odcinków ulic, w których jest zlokalizowana,

e) zestawienie parametrów istniejących przepompowni ścieków,

2. Część analityczna :

a) analiza istniejącej sieci kanalizacyjnej pod kątem przepustowości, stanu technicznego i materiałów z jakich jest wykonana,

b) analiza stanu technicznego, wydajności i obciążenia przepompowni ścieków dla minimalnego, średniego i maksymalnego przepływu godzinowego i dobowego,

c) obliczenia hydrauliczne kolektorów i kanałów zbiorczych oraz przepompowni i wynikające z obliczeń parametry tych odcinków (sieci grawitacyjne max do głębokości 4m).

d) analiza hydrauliczna kolektora docelowego.

3. Podsumowanie i wnioski.

a) wykorzystanie przepustowości istniejącej sieci i urządzeń kanalizacyjnych,

b) stan techniczny sieci i urządzeń kanalizacyjnych,

c) wnioski z części analitycznej i stanu istniejącego,

4. Część graficzna winna obejmować:

Mapy lokalizacyjne w wersji papierowej oraz elektronicznej, wydruk mapy papierowej w skali nie mniejszej niż 1:2000, przedstawiające stan istniejący systemu kanalizacyjnego, w tym :

- zasięg sieci,

- lokalizacja sieci wraz z węzłami charakterystycznymi,

- podział sieci pod względem średnic i materiału,

- istniejące zagospodarowanie przestrzenne,

- numery ewidencyjne działek,

II. Stan docelowy:

1. Część opisowa:

a) docelowy zasięg i lokalizacja sieci,

b) przebieg kanałów na działkach z uwzględnieniem możliwości ich lokalizacji z uwagi na istniejące uzbrojenie oraz szerokość pasa drogowego,

c) propozycje rozbudowy i ewentualnej przebudowy sieci oraz przepompowni ścieków ,

d) docelowe ilości ścieków odprowadzanych z terenów objętych opracowaniem,

e) tabelaryczne zestawienie docelowej długości sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podziałem na średnice, długości i odcinki ulic w których jest ona zlokalizowana, oraz z podziałem na sieci przebudowywane oraz konieczne do wybudowania dla zapewnienia prawidłowej obsługi terenu objętego opracowaniem,

g) zestawienie tabelaryczne parametrów przepompowni ścieków z podziałem na obiekty modernizowane oraz konieczne do wybudowania.

2. Część analityczna winna obejmować:

a) bilans ilościowy i jakościowy ścieków dla stanu docelowego,

b) analizę wydajności przepompowni ścieków,

c) obliczenia hydrauliczne poszczególnych odcinków sieci i przepompowni,

d) analiza hydrauliczna kolektora,

e) zestawienie tabelaryczne parametrów poszczególnych odcinków sieci oraz przepompowni ścieków,

f) wykaz rzeczowy koniecznych do przeprowadzenia inwestycji rozwojowych i modernizacyjno- odtworzeniowych,

3. Podsumowanie i wnioski.

a) bilans ilościowy ścieków dla stanu docelowego,

b) wnioski wynikające z części analitycznej oraz bilansu ścieków,

4. Część graficzna winna obejmować:

Mapy lokalizacyjne( sytuacyjno-wysokościowe) w wersji papierowej oraz elektronicznej, wydruk mapy papierowej w skali nie mniejszej niż 1:2000, przestawiające stan istniejący oraz plan rozwoju systemu kanalizacyjnego, w tym:

- docelowy zasięg sieci,

- podział sieci pod względem średnic i materiału, z rozróżnieniem sieci grawitacyjnych i ciśnieniowych,

- lokalizacje przepompowni ścieków w układzie wariantowym na terenach prywatnych,

- nazwy własne ulic,

5 Zestawienie tabelaryczne działek wraz z danymi dotyczącymi stanu własności działek na których zlokalizowane są przebudowywane i projektowane odcinki sieci oraz urządzeń kanalizacyjnych w układzie wariantowym ich lokalizacji,

6 Graficzna lokalizacja istniejących i projektowanych sieci (przebudowywanych i budowanych ), w wersji papierowej oraz elektronicznej, wydruk mapy papierowej w skali nie mniejszej niż

1:2 000, z naniesionymi :

- granicą miasta,

- granicami działek,

- numerami ewidencyjnymi działek,

2) „Opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej”

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje opracowanie koncepcji kompleksowego rozwiązania odprowadzenia wód opadowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka, a w szczególności:

- kanałów grawitacyjnych;

- przyłączy;

- studzienek rewizyjnych;

- urządzeń podczyszczających - separatory, osadniki;

- naturalnych cieków: kanałów, rowów;

- wylotów wód deszczowych i roztopowych do odbiorników;

- charakterystykę istniejących odbiorników;

- bilans wód opadowych, w tym z podziałem na zlewnie;

- podziału na przynależne do odbiorników zlewnie ( z wyodrębnieniem kolorami );

- charakterystykę przynależnych zlewni;

- określenie powierzchni poszczególnych zlewni, z wyszczególnieniem powierzchni szczelnej dróg i parkingów, z których następuje odpływ powierzchniowy wód opadowych siecią kanalizacji deszczowej do odbiorników.

I. Odnośnie stanu istniejącego:

1) sporządzenie inwentaryzacji systemu odprowadzania wód opadowych kanalizacji deszczowej;

2) ustalenie i sporządzenie wykazu ilości istniejących sieci kanalizacji deszczowej (wpustów ulicznych, odwodnień liniowych, wylotów i urządzeń podczyszczających, rowów odwadniających itp.);

3) wydzielenie zlewni podstawowych oraz ustalenie bilansu powierzchni terenu w poszczególnych zlewniach;

4) analiza stanu istniejącego wraz z opisem oraz z wykonaniem obliczeń pozwalających na wskazanie punktów lub odcinków wymagających odpowiednich zmian;

5) ustalenie struktury użytkowników kanalizacji deszczowej (indywidualni, zbiorowi, duże obiekty handlowe i przemysłowe, drogi itp.) wraz z ilością odprowadzanych wód opadowych oraz sporządzenie odpowiednich wykazów;

II. Odnośnie rozwoju i przebudowy systemu:

1) sporządzenie bilansu wód opadowych w perspektywie, określenie potrzeb związanych z podczyszczaniem wód opadowych z poszczególnych obszarów miasta;

2) ustalenie maksymalnej obliczeniowej przepustowości poszczególnych głównych kolektorów sieci kanalizacji deszczowej w poszczególnych obszarach kanalizacyjnych i sporządzenie odpowiedniego wykazu;

3) ustalenie aktualnej maksymalnej obliczeniowej wydajności poszczególnych obszarów i zlewni podstawowych i sporządzenie odpowiedniego wykazu;

4) określenie kierunkowych rozwiązań systemu kanalizacji deszczowej miasta w skali makro i mikro z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej ze wskazaniem rejonów dla których:

a) możliwe jest zagospodarowanie wód opadowych poprzez wprowadzenie w grunt, wsiąkanie w zbiornikach, nieckach, studniach chłonnych retencjonowanie w zbiornikach retencyjno-filtracyjnych i retencyjno-przelewowych oraz wykorzystanie wód opadowych dla potrzeb komunalnych, przemysłowych, nawadniania,

b) konieczna jest przebudowa lub rozbudowa systemu kanalizacyjnego;

5) wykonanie obliczeń głównych kolektorów i zbiorników retencyjnych wraz z wykonaniem optymalizacji tras, średnic kolektorów

6) dokonanie podziału zamierzeń inwestycyjnych na zadania i etapy dla każdej zlewni z określeniem priorytetów;

7) omówienie warunków technicznych i instytucjonalnych realizacji zamierzeń inwestycyjnych;

8) wykonanie analizy ekonomicznej wybranych wariantów projektowych z określeniem najbardziej ekonomicznego wariantu przebudowy i rozwoju kanalizacji;

III. Część graficzną opracowania należy sporządzić na mapach w skali 1:2000.

Lokalizacja istniejących i projektowanych sieci, w wersji papierowej oraz elektronicznej, wydruk mapy papierowej w skali nie mniejszej niż 1:2 000, z naniesionymi :

- granicą miasta,

- granicami działek,

- numerami ewidencyjnymi działek,

3) Wykonawca przekaże do uzgodnienia i uzyska dla każdego z etapów pozytywną opinię w ZGK Ostrów Mazowiecka Sp. z o. o.

4) Opracowanie powinno być przekazane w siedzibie Zamawiającego w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na płytach CD lub DVD w 3 (trzech) kompletnych egzemplarzach (opis, obliczenia, uzgodnienia z właścicielami prywatnymi, mapy oraz płyty).

II. Warunki udziału w postępowaniu

1) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Zamawiający wymaga dysponowania projektantami branży sanitarnej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2016, poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278 ze zm.) wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65).

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzające spełnienie warunku dysponowania projektantami branży sanitarnej wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

2) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą posiadać wiedzę i doświadczenie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, sporządził przynajmniej jedno opracowanie dotyczące koncepcji rozbudowy lub przebudowy sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej

III. Termin wykonania zamówienia: 20 czerwiec 2016 r.

IV. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

VI. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Do formularza należy dołączyć:

1) Wykaz osób i usług (załączniki nr  2 i 3),

2) Dowody potwierdzajace, iż usługi zostały wykonane należycie.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.”.

 Oferty należy składać do dnia 26.04.2016r. do godz. 11.00.

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2016r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

VIII. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

  1. w zakresie merytorycznym: Pan Daniel Choinka tel. (29) 679-54-61
  2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejsza stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym (PDF)

2. Formularz ofertowy (DOC, PDF)

3. Wykaz osób i usług (DOC, PDF)

4. Wzór Umowy (PDF)

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-04-18)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-04-18 15:56:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-27 15:56:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814220