☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 21.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

                                                                                                                      Ostrów Mazowiecka, 22.04.2016 r.

      BURMISTRZ  MIASTA

OSTRÓW MAZOWIECKA

 

GKS. 604.7.2016

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23.) w związku z art. 75 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r,  poz. 1235 z późń. zm.) zawiadamia się strony  o wszczęciu postępowania z wniosku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie o wydanie z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ,,Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie ostrowskim poprzez budowę lądowiska oraz przebudowę i doposażenie SOR na działkach o nr ew. 4541/7 i 4542/2 , obręb nr 0001 Ostrów Mazowiecka , przy ul. Stanisław Dubois 68 w Ostrowi Mazowieckiej”.

Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium , w tym prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym.

W związku z art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko informuję, o możliwościach składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, pokój nr 7.

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 59 Rozporządzenia Rady Ministrów, w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych w zakwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 2137, poz. 1397) przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać no środowisko.
W związku z art. 64 ust 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu z;

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie

- Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie.

Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień  i opinii.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

Ponadto informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

z up. BURMISTRZA

/-/ Zbigniew Chrupek

Pierwszy Zastępca Burmistrza

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wytworzył:
Zbigniew Chrupek
(2016-04-22)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-04-26 14:49:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-27 15:56:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814220