Ostrów Mazowiecka: Wykonanie remontu z dostosowaniem klatek schodowych do warunków przeciwpożarowych w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej
Numer ogłoszenia: 120757 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedszkole Nr 3 , Ul. Armii Krajowej 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, tel. 29 7462301.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=145112

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejskie Przedszkole.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu z dostosowaniem klatek schodowych do warunków przeciwpożarowych w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu z dostosowaniem klatek schodowych do warunków przeciwpożarowych w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej: 1.Rozwiązania architektoniczno - budowlane: 1)Forma i funkcja budynku nie ulegną zmianie. Remont z dostosowaniem klatek schodowych do warunków przeciwpożarowych będzie polegał na obudowaniu jednej - głównej klatki schodowej i zamknięcie jej drzwiami o odporności ogniowej EI30 oraz zabezpieczenie przed zadymieniem z zastosowaniem odpowiednich urządzeń oddymiających. Na parterze budynku wydzielenie i zamknięcie klatki schodowej stanowią również pomieszczenia: a)wiatrołap o powierzchni użytkowej 15,23 m2, b)hol i klatka schodowa o powierzchni użytkowej 66,23 m2 i 12,80 m2, 2)Na piętrze budynku wydzielenie i zamknięcie klatki schodowej stanowią również pomieszczenia: a)klatka schodowa - 17,70 m2, b)szatnia dzieci - 15,50 m2, c)hol - 11,50 m2, d)szatnia dzieci - 27,13 m2 2.Dane konstrukcyjno - budowlane: według projektu branży konstrukcja stanowiącego część dokumentacji projektowej. Rozwiązania materiałowe: 1)Izolacje : - istniejące przeciwwilgociowa - a)pozioma fundamentów : 2x Folia PE, b)pionowa: 2xDysperbit, c)paroizolacja - membrana z geowłókniny, termiczna - posadzki, ściany - styropian EPS 100 - gr. 10 cm, UWAGA: Przy montażu klapy dymowej należy odpowiednio zaizolować dach przed napływającą wodą deszczową oraz zabezpieczyć termicznie - zgodnie z zaleceniami producenta klapy. 3.Podłogi i posadzki - remontowi podlegają podłogi i posadzki w wydzielonych pomieszczeniach klatki schodowej. Sposób remontu przeprowadzić następująco: 1)W miejscu istniejącego lastrico - uprzednio oczyścić warstwę lastrico i przygotować pod klej, ułożyć gres zgodnie z zaleceniami producenta gresu, 2)W miejscu istniejącego wykończenia PVC - zdemontować wykładzinę PVC wraz z podkładem, aż do warstwy betonu, 3)zagruntować beton, 4) ułożyć podkład i wykładzinę PVC - zgodnie z zalecaniami producenta wykładzin 7.Tynki i okładziny w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu; Sposób prowadzenia prac remontowych: 1)przecierka i wyrównanie ścian i sufitów masą szpachlową, 2)gruntowanie podłoża, 3)malowanie ścian farbą zmywalną do wys. 2,0 m, a powyżej emulsyjną, 4)malowanie sufitów - farba emulsyjna, 8.Wymiana barierki schodowej: Balustradę schodową wykonać ze stali nierdzewnej. Wysokość balustrady od stopni schodowych 120 cm. Pośrodku, na wysokości 60 cm wykonać pochwyt dla dzieci, z miejscem na trzymanie ręką. Przestrzeń pomiędzy pochwytami wypełnić prętami ze stali kwasoodpornej w rozstawie co 10 cm. Słupki balustrady mocować do biegów schodowych i spoczników za pomocą odpowiednich kotew. Kotwy zakryć odpowiednimi maskownicami. Wszystkie prace prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta stali i sztuką budowlaną. Przekroje balustrady szczegółowo dobrać na etapie wykonawstwa, poprzez konsultację i Inwestorem i Kierownikiem robót. Balustradę u góry zabezpieczyć przed zsuwaniem się dzieci, poprzez montaż np. kulek ze stali kwasoodpornej co 1,0 m. Szczegółowe rozwiązanie balustrady przedstawia rys. nr 5. 9.Montaż klapy dymowej - wg. p. 4.2 projektu branży konstrukcja. 10.Wentylacja: budynek wyposażony jest w wentylacje kominową (grawitacyjną i mechaniczną) oraz wentylację mechaniczną, rozprowadzoną kanałowo. W budynku wydzielono pomieszczenie wentylatorni. Wentylacja pozostaje bez zmian. Funkcjonuje prawidłowo. Projektowany montaż klapy dymowej nie będzie kolidował z istniejącą wentylacją. 11. Instalacje : 1)Kanalizacyjna - bez zmian, 2)Wodociągowa - bez zmian, 3)C.O. - bez zmian, 4)Elektryczna - bez zmian, 5)Teletechniczna - bez zmian, 6)System oddymiania - według projektu oddymiania klatki schodowej, stanowiącego część niniejszej dokumentacji projektowej. 15.Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonej dokumentacji. 16.Wynagrodzenie obejmować będzie całość prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Załączony do SIWZ przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Zaleca się szczegółowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jak również dokonania wizji lokalnej placu budowy 15.Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o wszystkich problemach w czasie realizacji zamówienia. 16.Wykonawca zobowiązuje się zorganizować roboty w sposób wykluczający narażenie użytkowników obiektu i osoby trzecie na jakiekolwiek niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót. Wykonawca zastosuje szczególne środki ostrożności i zabezpieczenia podczas realizacji zadania. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o obowiązujące normy i przepisy, przy zachowaniu przepisów BHP i p.poż. 17.Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem - kierownika budowy, - inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga obecności na terenie remontu co najmniej kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń w każdy dzień, w którym prowadzone będą roboty budowlane. 18.Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu certyfikatów, deklaracji jakości, atestów i aprobat technicznych stosowanych materiałów zgodnych z Polskimi Normami, a po zakończeniu zadania złożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem robót w trzech egzemplarzach. 19. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w jej załącznikach (w szczególności w projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacja technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia - dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych Oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń. Zamawiający dopuszcza rynkowe odpowiedniki o parametrach nie gorszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiały (wyroby); urządzenia są równoważne w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) i urządzenia do użytkowania oraz potwierdzające że są one rzeczywiście równoważne. 20.Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż wartość kontraktu brutto..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Należy wykazać wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej remont budynku o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 PLN brutto.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 1) kierownikiem budowy posiadającym dopuszczalne przepisami prawa uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi objętymi niniejszym zamówieniem, wpisanym do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (lub równoważnej), posiadającymi aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 2) osobą/ami z uprawnieniami SEP-D do 1 kV, PPN (prace pod napięciem). 3) osobą posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń pożarowych. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje osobami z ww. uprawnieniami, Zamawiający uzna warunek również za spełniony, jeżeli ww. osoby nabyły prawo do wykonywania ww. zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji i rękojmi - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) W części dotyczącej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:a) wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych, w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p. lub robót zamiennych, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową,b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia;c)nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany; d) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy(nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę); e) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej również tych polegających na niezgodności dokumentacji projektowej z przepisami prawa; f) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy (np. protesty mieszkańców, niewybuchy, wykopaliska) oraz działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach a-f, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 2) W części dotyczącej materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, z powodu: a)niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów; b)pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. Każdorazowo na taką zmianę z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazić zgodę projektant, który wykonał dokumentację oraz Zamawiający. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę. 3)W części dotyczącej konieczności zastosowania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. 4)W części dotyczącej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu robót, 5) W części dotyczącej powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia i/lub zakresu podwykonawstwa w przypadku: podjęcia przez Wykonawcę decyzji o wykonaniu części zamówienia przy pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa bądź podwykonawcy lub rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy. Wykonawca jest obowiązany do poinformowania Zamawiającego o zmianach w tym zakresie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P. z. p. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 P.z.p., Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=145112
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: e-mail: zzp@ostrowmaz.pl; 43gonia@wp.pl lub mp3_ostrow@tlen.pl; w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka - Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta (Pok. nr 201);.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2016 godzina 12:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka - Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta (Pok. nr 1).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOC, PDF)

2. Wykaz Osób (DOC, PDF)

3. Wykaz robót budowlanych (DOC, PDF)

4. Oświadczenie o uprawnieniach (DOC, PDF)

5.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, PDF)

6. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOC, PDF)

7. Wzór oferty na roboty budowlane (DOC, PDF)

8. Umowa o roboty budowlane - WZÓR (DOC, PDF)

9.  Dokumentacja

10 . SIWZ


OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3

ul. Armii Krajowej 2

07-300 Ostrów Mazowiecka,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Wykonanie remontu z dostosowaniem klatek schodowych do warunków przeciwpożarowych w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej.

Wybrano ofertę:

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Grzegorz Herman

ul. Sienkiewicza 15, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

za cenę: 155 135,40 zł, okres gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164).

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Okres gwarancji i rękojmi

Razem

1

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Grzegorz Herman

ul. Sienkiewicza 15, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

(2)

  95,00

  5,00

  100,00

1

Zakład Remontów Ogólno - Budowlanych Rudziński Wiesław

ul. Zagłoby 20, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

(1)

  87,10

  5,00

  92,10

W toku postępowania nie odrzucono żadnej  oferty oraz nie wykluczono z postępowania żadnego Wykonawcy.

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ostrów Mazowiecka dnia: 2016-07-28

Do pobrania:

Ogłoszenie o wyborze

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Gołaszewska
(2016-07-05)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2016-07-05 15:58:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2016-07-28 12:55:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki